Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (3.2) - Výzva 69.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 09. 2017 - 28. 02. 2018

Zaměření programu

 • cílem je zvyšování materiálového a energetického využití odpadů (zvyšování separace, budování sběrných míst, sběrných dvorů apod.)

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Forma podpory

 • dotace
 • finanční nástroj

Podporované oblasti

 • Odpadové hospodářství

Způsobilé výdaje

Výše podpory:

 • Max. 85 % ze způsobilých výdajů (lze využít podporu de minimis), na svozomé vozy max. podpory 25 %.
 • Dále různé režimy podpory v závislosti na typu projektu a velikosti podniku (individuální konzultace).
 • U vybraných záměrů lze vedle dotace čerpat i zvýhodněný úvěr!
Způsobilé výdaje:
 • stavební práce a služby přímo související s realizací záměru
 • hmotný a nehmotný majetek přímo související s realizací záměru
 • projektová příprava (projektová dokumentace, analýza potenciálu, výběrové řízení...) za splnění daných podmínek
 • osvětové propagační materiály u projektů systému odděleného sběru (max. 100 000,- Kč)
 • nutné zkoušky před kolaudací zařízení

Upozornění a omezení

 • Min. výše způsobilých realizačních výdajů 500 000,- Kč
 • Alokace 800 000 000 Kč
 • Nelze podpořit kompostárny
 • Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). Ostatní aktivity a typové projekty bez omezení.

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 25 85
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 25 85
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 25 85
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 85
státní podnik 25 85
NNO, církve 25 85
státní správa, samospráva 25 85
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 25 85
vyšší, nebo vysoká škola 25 85
výzkumná instituce 25 85

Hlavní povinné přílohy:

 • projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (příp. technický popis) včetně položkového rozpočtu
 • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno). U dodávek technologie či zařízení bez stavebních úprav, projektů svozu a síťového rozmístění nádob, zpracování analýz není tato příloha vyžadována
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • analýza potenciálu tvorby odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků

Podporované aktivity

 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem. Žadatel musí doložit písemný souhlas všech obcí zapojených do projektu, což bude také uvedeno v analýze potenciálu produkce odpadů.
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, natahováků kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů). Jedná se o odpady zahrnující následující katalogová čísla: BRKO 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02; papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11; kovy 15 01 04, 20 01 40, a objemný odpad 20 03 07. U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená. V rámci projektu lze jako doplňkové zařízení pořídit pouze štěpkovač k pořízeným nádobám na BRKO (náklady na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 200 % ostatních přímých realizačních nákladů. Ostatní manipulační technika je nezpůsobilá (včetně lisovacích kontejnerů). Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů).
 • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu zahrnuje následující katalogová čísla: BRKO 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02; papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11; kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07. U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená. Projekty separace a svozu výše zmíněných odpadů zahrnují nádoby včetně svozového a manipulačního prostředku. Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo malotraktor. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. štěpkovač, lis). Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů).
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatní odpady (vyjma skupiny odpadů 17 a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů). Žadatel v rámci žádosti o podporu projektu zařízení na dotřídění odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení uvažované pro komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu. Třídící a dotřiďovací linky musí být vždy provozovány dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
 • Výstavba/modernizace bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25 % z celkové kapacity zařízení.
V případě výstavby/ modernizace bioplynové stanice se musí vždy jednat o zařízení povolené dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Pokud budou do zařízení přijímány vedlejší produkty živočišného původu nebo odpad z kuchyní a stravoven, je nutné dodržet podmínky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2012 a vyhlášky č. 341/2008 Sb. Podmínkou je, aby zařízení ročně zpracovávalo minimálně 10 % odpadů z celkové kapacity zařízení z následujících katalogových čísel: 02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 20 01 08, 20 01 25, 20 03 04. Nad rámec těchto povinných 10 % výše vyjmenovaných druhů odpadů mohou do bioplynové stanice vstupovat i jiné biologicky rozložitelné odpady ve výzvě nejmenované. V případě modernizace se pro splnění podmínky minimálního množství vstupujících odpadů (minimálně 25 % odpadů z celkové kapacity zařízení) může jednat o nahrazení stávajících zpracovávaných materiálů, které nejsou a nebyly odpadem. Podmínkou je, aby zařízení ročně zpracovávalo minimálně 10 % odpadů z celkové kapacity zařízení z následujících katalogových čísel: 02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 20 01 08, 20 01 25, 20 03 04. Měrné finanční náklady budou v rámci hodnocení projektu počítány pouze za zpracované tuny odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) vstupujících do zařízení.
 • Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO).
 • Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu). V rámci projektu může být způsobilým nákladem zařízení na znovuzískání fosforu. Zařízení na termické zpracování kalů z ČOV musí být vždy provozováno dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
 • Výroba paliv z ostatních odpadů. Na paliva z odpadů se budou vztahovat požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů EU a ČR. Žadatel musí doložit potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového zařízení o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv z odpadů. Koncové zařízení musí splňovat podmínky pro spalování nebo spoluspalování odpadů. Zařízení na výrobu paliv z odpadů musí být vždy provozováno dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
Projekty realizované na stacionárních zdrojích spadajících pod Přílohu I Směrnice 2003/87/ES, nemohou být podporovány, pokud jejich realizací dojde ke snížení emisí skleníkových plynů.
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově, energeticky nebo ve spalovně NO. Součástí projektu může být podpořena nezbytně nutná související infrastruktura. Tato infrastruktura bude moci být používána striktně pouze za účelem plnění předmětu podpory. V rámci výzvy nebudou podpořena zařízení, z kterých budou odpady využívány na povrchu terénu.
V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků, (podskupina 16 01 z katalogu odpadů), samostatné zařízení ke sběru, svozu nebo skladování NO nebo zdravotnických odpadů.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem