Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (3.2) - Výzva 126.


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 09. 2019 - 03. 02. 2020

Zaměření programu

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Forma podpory

 • dotace
 • finanční nástroj

Podporované oblasti

 • Odpadové hospodářství

Způsobilé výdaje

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Příklady podporovaných projektů
 • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
 • systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
 • výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
 • výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV (do 2000 EO),
 • výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů,
 • výstavba a modernizace bioplynových stanic,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
 • výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
 • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních.
Výše podpory:
 • Max. 85 % ze způsobilých výdajů (lze využít podporu de minimis), na svozové vozy max. podpory 25 %.
 • Dále různé režimy podpory v závislosti na typu projektu a velikosti podniku (individuální konzultace).
 • U vybraných záměrů lze vedle dotace čerpat i zvýhodněný úvěr!

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 25 85
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 25 85
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 25 85
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 85
státní podnik 25 85
NNO, církve 25 85
státní správa, samospráva 25 85
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 25 85
vyšší, nebo vysoká škola 25 85
výzkumná instituce 25 85

Hlavní povinné přílohy:

 • projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (příp. technický popis) včetně položkového rozpočtu
 • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno). U dodávek technologie či zařízení bez stavebních úprav, projektů svozu a síťového rozmístění nádob, zpracování analýz není tato příloha vyžadována
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • analýza potenciálu tvorby odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem