Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů (2.3) - Výzva 98.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 03. 2018 - 20. 12. 2018

Zaměření programu

Výzva je zaměřena na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí, které slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší
 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci)
 • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci)
 • podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů
 • realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry
 • realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu)

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Snižování produkce emisí

Upozornění a omezení

Určená alokace:

 • 100 mil. Kč pro tuto výzvu
Výše způsobilých výdajů:
 • minimálně 100 tis. Kč bez DPH
 • maximálně 50 mil. EUR
Výše podpory:
 • projekty nezakládající veřejnou podporu až 85 %
 • v případě podpory formou de minimis (menší projekty) až 85 % ze způsobilých výdajů (limit 200 tis. EUR vždy na 3 roky dohromady pro propojené podniky)
 • klasická regionální investiční podpora 25 %, 35 %, 45 % dle velikosti podniku ze způsobilých výdajů (dle nových pravidel u energetických projektů nebude možné využít)
 • případně další individuálně konzultované formy podpory
Hlavní předpokládané povinné přílohy:
 • projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (příp. technický popis) včetně položkového rozpočtu (pokud je příloha relevantní)
 • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno). U dodávek technologie či zařízení bez stavebních úprav není tato příloha vyžadována
 • studie proveditelnosti

Žadatel

 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MAX
státní podnik 85
NNO, církve 85
státní správa, samospráva 85
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 85
vyšší, nebo vysoká škola 85
výzkumná instituce 85

Územní omezení

 • celé území České republiky

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem