Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 141.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 03. 02. 2020 - 02. 11. 2020

Zaměření programu

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Podporovaná opatření:
 • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Opatření v přírodě a krajině

Způsobilé výdaje

 • opatření v sídlech max. 60 % (min. 50 bodů ve věcném hodnocení)
 • lze podpořit i výdaje spojené se založením trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin) odpovídajících podmínkám stanoviště do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či ošetřováním dřevin a výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně
 • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru do 10 %
 • cesty a pěšiny s polopropustným a propustným povrchem do 10 %
 • výdaje na založení trávníku do 20 %
 • terénní úpravy do 10 %
 • vedlejší rozpočtové náklady do 3 %
 • min. 250 tis. Kč, max. 50 mil. EUR
 • alokace 100 mil. Kč

Nezpůsobilé výdaje

 • frézování a jiné způsoby likvidace pařezů

Upozornění a omezení

 • revitalizované plochy musí být v zastavěném území obce nad 500 obyvatel, vymezené jako zeleň ve veřejném prostranství, nebo jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň
 • podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací
 • minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 60
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 60
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 60
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 60
státní podnik 60
NNO, církve 60
státní správa, samospráva 60
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 60
vyšší, nebo vysoká škola 60
výzkumná instituce 60

 • podmínka: ukončení fyzické realizace projektu do 31. prosince 2018, s výjimkou následné péče o výsadby, která může pokračovat i v následujících letech.
 • mezi způsobilé žadatele patří i družstva a fyzické osoby podnikající
 • podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.
Hlavní přílohy:
 • projektová dokumentace dle požadované struktury včetně položkového rozpočtu (dle „Nákladů obvyklých opatření“)
 • územní rozhodnutí (pokud je relevantní), další relevantní povolení (povolení ke kácení, stavební povolení, vodoprávní povolení atd.)

Územní omezení

 • území celé ČR, mimo hl. města Prahy

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem