Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (1.3) - Výzva 144.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 03. 02. 2020 - 11. 01. 2021

Zaměření programu

Podporované aktivity:
 • Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
  • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,
  • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
  • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně
  • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.
 • Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně
  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Vodohospodářství a protipovodňová opatření

Upozornění a omezení

 • Pro podání žádosti nutné zejména:
  • projektová dokumentace min. v úrovni pro stavební povolení
  • rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy včetně územního rozhodnutí s nabytou právní mocí
  • stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci – povinné u projektů, u nichž se nevydává zemní rozhodnutí, ale pouze stavební povolení
  • položkový rozpočet včetně kódů dle Katalogu cen stavebních prací
 • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (s DPH)
 • min. výše způsobilých výdajů činí 200 000 Kč (bez DPH)
 • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč

Žadatel

 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
státní podnik 85 200 000 1 350 000 000
NNO, církve 85 200 000 1 350 000 000
státní správa, samospráva 85 200 000 1 350 000 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 85 200 000 1 350 000 000
vyšší, nebo vysoká škola 85 200 000 1 350 000 000
výzkumná instituce 85 200 000 1 350 000 000

Výše podpory:

 • zpravidla až 85 % (ze způsobilých výdajů)
 • na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt a zlepšení rozlivů až 95 %
 • na budování propustných zpevněných povrchů max. 30 %
 • na odstranění sedimentů max. 40 %
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2023
Typy příjemců:
 • kraje, obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky, státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající – (pouze pro aktivitu 1.3.3 - kromě opatření výstavby ochranných nádrží)

Územní omezení

 • území celé České republiky

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem