Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (1.3) - Výzva 113.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 03. 2018 - 07. 01. 2019

Zaměření programu

Podporované aktivity:
 • Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně,
  • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.
 • Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně
  • obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádrží včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla.

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Vodohospodářství a protipovodňová opatření

Upozornění a omezení

 • pro podání žádosti nutné zejména:
  • PD min. v úrovni pro stavební povolení
  • položkový rozpočet včetně kódů dle Katalogu cen stavebních prací
  • rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy včetně územního rozhodnutí s nabytou právní mocí (stavební povolení výhodou při hodnocení)
 • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (s DPH)
 • min. výše způsobilých výdajů činí 200 000 Kč (bez DPH)
 • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,8 mld. Kč

Žadatel

 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
státní podnik 85 170 000 1 062 500 000
NNO, církve 85 170 000 1 062 500 000
státní správa, samospráva 85 170 000 1 062 500 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 85 170 000 1 062 500 000
vyšší, nebo vysoká škola 85 170 000 1 062 500 000
výzkumná instituce 85 170 000 1 062 500 000

Typy příjemců:

 • kraje, obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky, státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • fyzické osoby podnikající – (pouze pro aktivitu 1.3.3 – pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží)

Územní omezení

 • území celé České republiky

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem