Splníme Vám víc než jen 3 přání

Výzva 8 - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (16.2.2)


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Vyhlášení výzvy V průběhu roku 2019
Příjem plných žádostí 15. 04. 2019 - 30. 04. 2019

Zaměření programu

Podpora bude poskytována na spolupráci zemědělských podnikatelů, výrobců potravin a krmiv, se subjekty, podílejícími se na výzkumu a vývoji v zemědělsko-potravinářském odvětví.

Operační program

 • Program rozvoje venkova > Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výzkum, vývoj

Způsobilé výdaje

 • provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci
 • přímé náklady na konkrétní projekty, pokud nebudou dotovány v rámci opatření investice do hmotného majetku

Upozornění a omezení

 • celkové výdaje na projekt 1 000 000 Kč až 150 000 000 Kč
 • doba realizace projektů max. 3 rok
 • výrobní proces se musí týkat zpracování surovin a nesmí se týkat produktů rybolovu
 • v případě přímých nákladů projektu bude míra podpory stanovena podle opatření, kterému projekt svým charakterem nejlépe odpovídá

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 50
vyšší, nebo vysoká škola 50
výzkumná instituce 50

Příjemce podpory / žadatel:

 • zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv
 • uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí

Územní omezení

 • celé území ČR mimo území hl. města Prahy

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem