Splníme Vám víc než jen 3 přání

Výstavba pro obce - výzva č. 1/112/2019


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 20. 05. 2019 - 31. 12. 2025

Zaměření programu

 • výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace
 • sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení
 • nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV č. 112/2019 Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a d)

Operační program

 • Státní fond rozvoje bydlení > Výstavba pro obce

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výstavba nebo rekonstrukce budov

Způsobilé výdaje

 • způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory (to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace)
 • Dotaci lze využít na:
  • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;
  • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
  • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;
  • stavební úpravu bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
  • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;

Upozornění a omezení

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu je 23 m2 a nepřesahuje 120 m2;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude vybudována budova se sociálními nebo dostupnými byty;
 • budova, ve které budou vybudovány sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování investičního záměru;
 • na realizaci investičního záměru se nepoužije podpora z evropských fondů ani ze státního rozpočtu;
 • žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím v poskytování bydlení v sociálním bytě;
 • žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let;
 • Výše dotace:
  • až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;
  • nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu;
 • Kdo může žádat:
  • Obec nebo dobrovolný svazek obcí;
  • městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

Žadatel

 • státní správa, samospráva
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
státní správa, samospráva 0 100

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem