Splníme Vám víc než jen 3 přání

Vysokorychlostní internet - Výzva IV.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 04. 06. 2020 - 05. 08. 2020

Zaměření programu

 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 GBER, s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě,
  • zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 GBER, poskytovaných v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s,
 • Podporovanými aktivitami nejsou:
  • Budování sítí neumožňujících poskytovat služby s běžně dostupnou rychlostí minimálně 30 Mb/s pro download (směr k účastníkovi) a alespoň 10 Mb/s pro upload (směr od účastníka).
  • Budování pouze fyzické infrastruktury ve smyslu §2 odst. a) zákona 194/2017 Sb.
  • Sítě, na kterých je poskytována maloobchodně nebo velkoobchodně služba přístupu k internetu o přenosové rychlosti menší než 30 Mb/s.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Vysokorychlostní internet

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • ICT

Způsobilé výdaje

 • Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu.
 • Investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu.
 • Pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě.
 • Investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“).

Upozornění a omezení

 • Žadatelem, příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu (bez ohledu na velikost);
 • žadatelem/příjemcem nemůže být státní podnik a národní podnik;
 • demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem:
  • fyzické osoby;
  • akciová společnost;
  • evropská společnost;
  • evropská družstevní společnost;
  • evropské hospodářské zájmové sdružení;
  • společnost s ručením omezeným;
  • komanditní společnost;
  • veřejná obchodní společnost;
  • družstvo (vyjma bytového);
analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 0 75 500 000 200 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 0 75 500 000 200 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 0 75 500 000 200 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 0 75 500 000 200 000 000

Územní omezení

 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Místo realizace musí být identifikováno na úroveň dotčených krajů.
 • Cílové území: Relevantní lokality byly vybrány na základě průzkumu, který zajistil ČTÚ. Výsledky průzkumu a přehled relevantních lokalit se nachází na webovém portálu MPO, kde probíhala veřejná konzultace ke sběru dat ČTÚ o pokrytí území České republiky širokopásmovými sítěmi, umožňujícími přístup k internetu poskytovanému v pevném místě. Více viz: http://www.verejnakonzultace.cz

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem