Splníme Vám víc než jen 3 přání

Vysokorychlostní internet - Výzva II.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 08. 05. 2019 - 08. 07. 2019

Zaměření programu

 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 GBER, s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě,
  • zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 GBER, poskytovaných v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s,
 • Podporovanými aktivitami nejsou:
  • Pořízení aktivních prvků sítě, které jsou podmínkou provozu služeb na síti elektronických
komunikací, včetně jejich instalace.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Vysokorychlostní internet

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • ICT

Způsobilé výdaje

 • Obecně:
  • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
  • investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“).
 • V rámci uvedeného mezi způsobilé výdaje patří:
  • výstavba a modernizace kabelových tras (podzemních či nadzemních), obsahujících optické a metalické sdělovací kabely (včetně těchto kabelů) a související prvky, včetně jejich instalace,
  • plastové chráničky pro instalaci optických kabelů,
  • výstražné krycí fólie a plastové ochranné desky podzemních kabelových tras,
  • kabelovody a kabelové komory, spojky, žlaby, vytyčovací prvky
  • skříně rozvaděčů sítí elektronických komunikací včetně energetických přípojek pro aktivní technologie (nevztahuje se na pasivní chemické zdroje napájení), pokud je umístění aktivních technologií v těchto rozvaděčových skříních nezbytné pro provoz sítě NGA,
  • nosné prvky pro montáž nadzemních kabelů,
  • sloupy, stožáry a anténní nosiče pro instalaci prvků sítě (pokud jsou pro provoz projektované sítě NGA nezbytné),
  • pasivní prvky související s instalací optické, metalické i koaxiální sítě, jakou jsou ODF, konektorová pole, konektory, rozbočovače, kabelové organizéry,
  • další instalační materiál a ostatní investiční náklady na výstavbu pasivní infrastruktury
  • prováděcí projekt, geodetické zaměření a náklady na vložení informací o síti do registru pasivní infrastruktury (RPI), až bude tento registr zřízen,
  • výplata náhrady za věcná břemena (služebnost), která jsou uzavřena v souladu s ustanovením §18 Zákona 151/1997Sb o oceňování majetku za podmínky, že náklady na výplatu náhrad za zřízení věcného břemene jsou ve výši v čase a místě obvyklé a platby za zábor veřejného prostranství v době stavby sítě, pokud jsou k výstavbě sítě NGA nezbytné.
  • úhrada škod na zemědělských plodinách v prokázané výši, pokud je to k výstavbě sítě NGA nezbytné,
  • výstavba nových podpěr (sloupů) pro nadzemní kabelové vedení NGA sítě (pokud s takovým řešením vysloví souhlas příslušný stavební úřad),
  • modernizace stávajícího nadzemního kabelového vedení,
  • přivedení sítě do objektů (bílá adresní místa obytných budov),
  • instalace kabelové sítě uvnitř obytných budov včetně montáže nezbytných rozvaděčů,
  • zakončení kabelové sítě v bytě zákazníka včetně instalace účastnické zásuvky,
  • instalace energetické přípojky do rozvaděče uvnitř budovy, pokud je energetické napájení pro činnost sítě NGA nezbytné.
 • investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) včetně investičních nákladů na úrovni síťové vrstvy datové komunikace po optické, ev. koaxiální metalické síti a související příslušenství (ODF, pasivní prvky sítě, stojany, street cabinety, rozvodné skříně vč. energetických přípojek);

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce plátcem DPH;
 • Náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu;
 • Splátky půjček a úvěrů;
 • Sankce a penále; Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky;
 • Leasing.

Upozornění a omezení

 • Žadatelem, příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě. Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, vyjma právní formu "Státní podnik".

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 0 75 1 000 000 200 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 0 75 1 000 000 200 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 0 75 1 000 000 200 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 0 75 1 000 000 200 000 000

 • V okamžiku podání projektové plné žádosti musí Žadatel předložit následující:
  • Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období.
  • Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy a projektovou studii výstavby / modernizace sítě ve formě, která umožní položkovou kontrolu rozpočtovaných nákladů.
  • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu –
vždy, pokud je relevantní). Požadavky na další dokumenty jsou uvedeny v příloze: Příručka pro žadatele a příjemce dotační podpory v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oboru „vysokorychlostní internet“.
 • Žadatel musí v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložit následující dokumenty:
  • (Aktualizované) Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis“.
  • Smlouvy o vzniku a všech obchodních vztazích v rámci subjektu, který založil provozovatel sítě (i části sítě) za účelem dosažení plánovaného cíle projektu, pokud bude takový subjekt žadatelem o dotaci. Smlouvy mezi právními subjekty (například o pronájmu fyzické infrastruktury, nebo smlouvy o budoucí smlouvě kupní, či podobné smluvní vztahy), pokud se žadatel o dotaci rozhodl zajistit dosažení plánovaného cíle projektu pomocí obchodních smluv s jinými společnostmi.
  • další dokumenty, požadované od žadatele v rámci příloh této výzvy.

Územní omezení

 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Cílové území: Relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území České republiky. Jedná se o lokality základních sídelních jednotek (ZSJ), ve kterých existuje většinové množství adresních míst obytných budov, jenž nemají přístup (poskytovaný v pevném místě) k vysokorychlostnímu připojení k internetu, protože tam neexistuje infrastruktura (síť NGA) umožňující poskytování služby připojení k internetu alespoň rychlostí 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek15 nebo kde taková infrastruktura sice existuje, ale pokrytí dotčeného území je malé a dále se nerozšiřuje, což prokazuje předpoklad, že v dané oblasti selhaly tržní mechanismy dalšího rozvoje sítí vysokorychlostního připojení k internetu. Další detailní podmínky jsou uvedeny v NPRSNG a jsou součástí dokumentace k jednotlivým výzvám.
 • Relevantní lokality byly vybrány na základě průzkumu, který zajistil ČTÚ. Jeho výsledky a přehled relevantních lokalit se nachází na webovém portálu MPO, kde probíhala veřejná konzultace ke sběru dat ČTÚ o pokrytí území České republiky širokopásmovými sítěmi, umožňujícími přístup k internetu poskytovanému v pevném místě. http://www.verejnakonzultace.cz

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem