Splníme Vám víc než jen 3 přání

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II - Výzva č. 70


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 20. 03. 2017 - 21. 12. 2018

Zaměření programu

 • Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, (vč. technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů, výstavby okružních křižovatek), které plní funkce silnic vyšší třídy na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T (napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T či sekundární nebo terciární uzel).
 • Doplňkově bude podporováno technické zhodnocení a výstavba protihlukových zdí a bariér, veřejné osvětlení v intravilánech obcí, další dopravní stavby na vybraných silnicích II. a III. třídy a senzory a aktivní prvky ITS pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ke snížení nehodovosti a pro varování před nebezpečnými meteorologickými jevy. Bude podporována výsadba doplňující zeleně podél silnic a prvky silniční infrastruktury za účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody a nadchody).

Operační program

 • Integrovaný regionální operační program > Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Doprava > Komunikace

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu:

 • Stavby
  • výdaje na realizaci vybraných součástí a příslušenství silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
   • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídatné pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
   • mostní objekty, po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,
   • tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,
   • svislé dopravní značky, zábradlí na mostech, zdech a mimo průjezdní úsek silnice, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy,
   • únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku,
   • dešťové vpusti s šachtou a přípojkou do kanalizačního řadu,
   • kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, sloužící výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace,
   • podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce mimo průjezdní úsek silnice,
   • přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení,
   • hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace,
   • veřejné osvětlení mimo průjezdní úsek silnice pouze jako bezpečnostní opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce), světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu mimo průjezdní úsek silnice,
   • silniční vegetace mimo průjezdní úsek silnice,
   • zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů,
  • výdaje na realizaci:
   • podchodů a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce v průjezdním úseku silnice,
   • veřejného osvětlení v průjezdním úseku silnice pouze jako bezpečnostní opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce),
   • světelných signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu v průjezdním úseku silnice,
   • silniční vegetace v průjezdním úseku silnice a vegetačních úprav stavbou dotčených nezpevněných pozemků,
   • únikových zón, protihlukových stěn a protihlukových valů umístěných mimo silniční pozemek,
  • další výdaje spojené s realizací stavby silnice:
   • výdaje na přípravu staveniště, včetně demolice objektů podmiňujících výstavbu a manipulace s kulturními vrstvami zeminy,
   • výdaje na rekultivaci ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků,
  • musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové dokumentace a smlouvy o dílo; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu.
 • DPH
  • pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu,
  • DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Výdaje na vedlejší aktivity projektu celkem jsou způsobilé do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.
 • Stavby
  • výdaje na realizaci následujících stavbou vyvolaných investic:
   • výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí,
   • výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí a drážních objektů,
   • výdaje na tzv. pomocné dopravní stavby a opatření, jako jsou provizorní dopravní značení, výhybny, provizorní mosty, zvýšení únosnosti mostu (z důvodu převedení vyšších intenzit dopravy, než na jaké byla stávající mostní konstrukce dimenzována), úpravy výškových a směrových parametrů objízdných tras (v místech, která by ve stávající podobě bránila průjezdu zejména vozidlům kategorie M3, N3, T, S), úprava staveništní komunikace, výstavba provizorní objízdné komunikace, investice do objízdné komunikace stejné nebo nižší kategorie (formou stavebních prací, kterými dojde k zesílení komunikace nebo rekonstrukci komunikace), jejichž návrh je v projektové dokumentaci řádně zdůvodněn, a protihluková opatření, jako je výměna oken objektů chráněných před nadlimitním hlukem podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jejichž návrh je řádně zdůvodněn a podložen stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví v projektové dokumentaci,
  • musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové dokumentace a smlouvy o dílo; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu.
 • Projektová dokumentace
  • výdaje na zpracování:
   • dokumentací v procesu EIA (oznámení, dokumentace),
   • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace k oznámení o záměru v území (DOZU),
   • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS),
   • projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační dokumentace stavby (RDS),
   • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
   • s dokumentacemi souvisejícími průzkumy, studiemi a posouzeními.
 • Nákup pozemků a staveb
  • výdaje, které splňují všechny následující podmínky:
   • pořízení nemovitostí (pozemků, staveb) je nezbytnou podmínkou realizace projektu,
   • nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem ne starším než 6 měsíců před nabytím nemovitosti do vlastnictví žadatele a posudek byl vyhotoven znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,
   • pořizovací cena nemovitostí je způsobilým výdajem maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem,
   • celkové náklady na pořízení nemovitostí prostřednictvím koupě jsou způsobilým výdajem maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
  • výdaje na vyvlastnění nemovitostí splňující následující podmínky:
   • vyvlastnění je realizováno na základě pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění dle zvláštního zákona,
   • způsobilým výdajem je nejvýše náhrada stanovená v rozhodnutí o vyvlastnění,
   • způsobilým výdajem je rovněž náklad stanovený dle zvláštního zákona (tj. náklady na stěhování apod.),
   • celkové náklady na pořízení nemovitostí prostřednictvím vyvlastnění nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
  • výdaje na úhradu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu.
 • Zabezpečení výstavby
  • výdaje na zabezpečení výstavby:
   • technický dozor investora (TDI),
   • autorský dozor (AD),
   • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
 • výdaje spojené s inženýrskou činností:
   • výdaje na inženýring projektu zahrnující projednání a podání projektových dokumentací, případně souvisejících žádostí pro příslušná správní řízení,
   • výdaje na činnost supervizora (správce stavby).
 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
  • výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 4 těchto Pravidel).
 • Povinná publicita
  • výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných pravidel.
 • DPH
  • pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu,
  • DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Nezpůsobilé výdaje

 • výdaje na realizaci chodníků, stezek pro chodce a cyklisty, stezek pro cyklisty, cyklotras a připojení sousedních nemovitostí, s výjimkou nutných úprav či přeložek stávajících komunikací a připojení vyvolaných stavbou,
 • výdaje na realizaci odpočívek, čekáren veřejné hromadné dopravy, objektů a zařízení sloužících k výkonu údržby pozemní komunikace, technických zařízení a jejich součástí určených k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení,
 • výdaje na běžnou údržbu komunikací, souvislou údržbu komunikací a opravu komunikací (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.; mimo zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic),
 • výdaje na práce zahrnuté do údržby mostů podle technických podmínek, včetně prací pro zajištění funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a opravy), pokud tak nedochází ke zlepšení technických parametrů příslušného objektu,
 • výdaje na opravy objízdných tras v případě, že zvýšení zatížení objízdné komunikace kvůli přesunu dopravy z důvodu stavebních prací na hlavní stavbě nepřekročí únosnost objízdné komunikace,
 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování studie proveditelnosti,
 • výdaje spojené s řízením a administrací projektu,
 • výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizaci výběrových a zadávacích řízení
 • výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
 • výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,
 • DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
 • pokuty,
 • manka a škody,
 • jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň darovací, daň dědická apod.),
 • cla,
 • výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,
 • výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,
 • běžné provozní a režijní výdaje,
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • cestovní náhrady,
 • provize,
 • rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,
 • kurzové ztráty,
 • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • veškeré výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.),
 • výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,
 • výdaje na audit projektu,
 • dodávky, které nevytvářejí žádnou reálnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena pouze procentem z celkových nákladů projektu,
 • jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,
 • a další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů uvedené v tomto dokumentu.

Upozornění a omezení

 • Žadateli jsou pouze kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji

Žadatel

 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
státní správa, samospráva 90 4 500 000 není omezeno
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 90 4 500 000 není omezeno

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Plná moc
 2. Zápis z jednání krajského zastupitelstva
 3. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 4. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 7. Položkový rozpočet stavby
 8. Studie proveditelnosti
 9. Doklady k výkupu nemovitostí
 10. Seznam objednávek – přímých nákupů

Územní omezení

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem