Splníme Vám víc než jen 3 přání

Úspory energie - Výzva VI


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 24. 11. 2020 - 30. 04. 2021

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Úspory energie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Úspory energie
 • Energetika > Obnovitelné zdroje energie

Způsobilé výdaje

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích;
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001;
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu;
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)) – bude podpořeno pouze, pokud bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření;
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), v rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být v případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy);
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech;
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření týkajících se kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů;
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) – fotovoltaický systém bude podpořen pouze, pokud bude součástí komplexního projektu. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí;
 • Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky, (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření). Maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny příslušného podniku. Vyrobené teplo by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu podniku;
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).
! Za komplexní projekt se nepovažuje jakákoliv kombinace těchto opatření: instalace fotovoltaického systému, akumulátoru elektrické energie, solárních termických panelů a modernizace soustav osvětlení. Osvětlení a FVE lze realizovat samostatně v případě, že projekt navazuje na předchozí energeticky úsporný projekt z OP PIK.
! Předpokladem projektu je energetický posudek.
! U výměny gastro technologie podporovány pouze profesionální zařízení plnící další parametry.

Další způsobilé vdaje:
 • Energetický posudek;
 • Výběrové řízení;
 • Projektová dokumentace stavby (DSP, DPS);
 • Inženýrská činnost ve výstavbě;
 • Vedlejší rozpočtové náklady (ostatní náklady související s prováděním stavebních prací) uvedené v položkovém rozpočtu.

Nezpůsobilé výdaje

 • Střešní krytiny, pokud se nejedná o případ, kdy je izolace neoddělitelnou součástí střechy – střešní konstrukce;
 • Termoregulační ventily, pokud by se jednalo o naplnění povinnosti ze zákona;
 • Nákup pozemku a staveb, úprava pozemků, inženýrská činnost ve výstavbě, novostavby;
 • Povinná publicita projektu, před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti);
 • Výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných komponent se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu);
 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH;
 • Splátky půjček a úvěrů, sankce a penále.

Upozornění a omezení

 • Alokace výzvy - 1 mld. Kč. Dalších 0,5 mld. Kč na projekty v kombinaci s EPC.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 500 000 400 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 500 000 400 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 40 500 000 400 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 30 500 000 400 000 000

Přílohy plné žádosti:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřené účetní období včetně přílohy účetní závěrky;
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví;
 • Čestné prohlášení o velikosti podniku;
 • Energetický posudek;
 • Doložení 100% vlastnických či jiných práv k pozemkům a nemovitostem (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva);
 • Podnikatelský záměr.

PRO ZÍSKÁNÍ BODŮ NAVÍC SE K ŽÁDOSTÍ VOLITELNĚ DOLOŽÍ:
 • Stavební povolení/platnou ohlášku/vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá stavebnímu řízení – musí obsahovat veškerá navrhovaná úsporná opatření v rámci projektu

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity

 • Projekt musí být realizován v podporovaných CZ-NACE: A 01-02, B 05-09, C 10, 11, 13-33, D 35, E 36-39, F 41-43, G 45-47, I 55-56, J 58-63, K 64-66, L 68, M 69-75, N 77-82, P 85, Q 86-88, R 90, 91, 93, S 95-96.
 • U nepodporovaného sektoru dopravy a u nebytových objektů bytových družstev lze realizovat opatření týkající se energetické úspory u budov a jejich technického zázemí.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem