Splníme Vám víc než jen 3 přání

Úspory energie - Výzva V


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 09. 2019 - 30. 04. 2020

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Úspory energie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Úspory energie
 • Energetika > Obnovitelné zdroje energie

Způsobilé výdaje

 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)) – bude podpořeno pouze, pokud bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření,
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), v rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být v případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) – fotovoltaický systém bude podpořen pouze, pokud bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 100 kWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí,
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření). Maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny příslušného podniku. Vyrobené teplo by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).
! Nelze realizovat samostatnou instalaci akumulace elektrické energie nebo FVE s akumulací elektrické energie jako samostatné opatření. ! Předpokladem projektu je energetický posudek.
Další způsobilé vdaje:
 • Energetický posudek (max 350 tis. Kč a 2 % ze způsobilých výdajů)
 • Výběrové řízení (maximální absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení činí u projektu s rozsahem CZV do 2 mil Kč 50 000,- Kč, při rozsahu nad 2 mil. Kč po 5 mil. Kč jsou pak max. způsobilé výdaje 100 000,- Kč, u rozsahu způsobilé části zakázky nad 5 mil Kč po 10 mil Kč je pak limit 150 tis. Kč a u rozsahu CZV nad 10 mil. Kč pak mohou způsobilé výdaje dosáhnout až 200 000,- Kč
 • Projektová dokumentace stavby (DSP, DPS). Náklady na projektovou dokumentaci jsou stanoveny maximálně na 5% ze způsobilých investičních nákladů
 • Inženýrská činnost ve výstavbě - maximálně 5% ze způsobilých investičních nákladů
 • Vedlejší rozpočtové náklady (ostatní náklady související s prováděním stavebních prací) uvedené v položkovém rozpočtu jsou způsobilé max. do výše 5% ze základních rozpočtových nákladů stavby
Na projektovou dokumentaci, výběrové řízení a energetický posudek lze získat dotaci 60 - 80 %!

Nezpůsobilé výdaje

 • střešní krytiny, pokud se nejedná o případ, kdy je izolace neoddělitelnou součástí střechy – střešní konstrukce
 • termoregulační ventily, pokud by se jednalo o naplnění povinnosti ze zákona
 • nákup pozemku a staveb, úprava pozemků, inženýrská činnost ve výstavbě, novostavby
 • povinná publicita projektu, před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti)
 • výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných komponent se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu)
 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 • splátky půjček a úvěrů, sankce a penále

Upozornění a omezení

 • Alokace výzvy - 2 mld. Kč

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 300 000 400 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 300 000 400 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 40 300 000 400 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 30 300 000 400 000 000

Přílohy plné žádosti:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřené účetní období včetně přílohy účetní závěrky
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví
 • Čestné prohlášení o velikosti podniku
 • Energetický posudek
 • Doložení 100% vlastnických či jiných práv k pozemkům a nemovitostem (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva)
 • Podnikatelský záměr

PRO ZÍSKÁNÍ BODŮ NAVÍC SE K ŽÁDOSTÍ VOLITELNĚ DOLOŽÍ:
 • Stavební povolení/platnou ohlášku/vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá stavebnímu řízení – musí obsahovat veškerá navrhovaná úsporná opatření v rámci projektu

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity

 • Projekt musí být realizován v podporovaných CZ-NACE: A 01-02, B 05-09, C 10, 11, 13-33, D 35, E 36-39, F 41-43, G 45-47, H 52-53, I 55-56, J 58-63, K 64-66, L 68.20.2, 68.20.4, M 69-75, N 77-82, P 85, Q 86-88, R 93, S 95-96.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem