Splníme Vám víc než jen 3 přání

Úspory energie - Výzva IV


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 07. 2018 - 29. 04. 2019

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Úspory energie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Úspory energie
 • Energetika > Obnovitelné zdroje energie

Způsobilé výdaje

 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)) – bude podpořeno pouze, pokud bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření,
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), v rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být v případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) – fotovoltaický systém bude podpořen pouze, pokud bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 100 kWp , který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí,
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření). Maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny příslušného podniku. Vyrobené teplo by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

! Nelze realizovat samostatnou instalaci akumulace elektrické energie nebo FVE s akumulací elektrické energie jako samostatné opatření. ! Předpokladem projektu je energetický posudek.

Další způsobilé vdaje:
 • Energetický posudek (max 350 tis. Kč a 2 % ze způsobilých výdajů)
 • Výběrové řízení (maximální absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení činí u projektu s rozsahem CZV do 2 mil Kč 50 000,- Kč, při rozsahu nad 2 mil. Kč po 5 mil. Kč jsou pak max. způsobilé výdaje 100 000,- Kč, u rozsahu způsobilé části zakázky nad 5 mil Kč po 10 mil Kč je pak limit 150 tis. Kč a u rozsahu CZV nad 10 mil. Kč pak mohou způsobilé výdaje dosáhnout až 200 000,- Kč
 • Projektová dokumentace stavby (DSP, DPS). Náklady na projektovou dokumentaci jsou stanoveny maximálně na 5% ze způsobilých investičních nákladů
 • Inženýrská činnost ve výstavbě - maximálně 5% ze způsobilých investičních nákladů
 • Vedlejší rozpočtové náklady (ostatní náklady související s prováděním stavebních prací) uvedené v položkovém rozpočtu jsou způsobilé max. do výše 5% ze základních rozpočtových nákladů stavby
Na projektovou dokumentaci, výběrové řízení a energetický posudek lze získat dotaci 60 - 80 %!

Nezpůsobilé výdaje

 • střešní krytiny, pokud se nejedná o případ, kdy je izolace neoddělitelnou součástí střechy – střešní konstrukce
 • termoregulační ventily, pokud by se jednalo o naplnění povinnosti ze zákona
 • nákup pozemku a staveb, úprava pozemků, Inženýrská činnost ve výstavbě, novostavby
 • povinná publicita projektu, před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti)
 • výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných komponent se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu)
 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 • splátky půjček a úvěrů, sankce a penále

Upozornění a omezení

 • Alokace výzvy - 6. mld. Kč

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 300 000 400 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 300 000 400 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 40 300 000 400 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 30 300 000 400 000 000

Přílohy plné žádosti:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřené účetní období včetně přílohy účetní závěrky
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví
 • Čestné prohlášení o velikosti podniku
 • Energetický posudek
 • Doložení 100% vlastnických či jiných práv k pozemkům a nemovitostem (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva)
 • Podnikatelský záměr

PRO ZÍSKÁNÍ BODŮ NAVÍC SE K ŽÁDOSTÍ VOLITELNĚ DOLOŽÍ:
 • Stavební povolení/platnou ohlášku/vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá stavebnímu řízení – musí obsahovat veškerá navrhovaná úsporná opatření v rámci projektu

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity

 • Projekt musí být realizován v podporovaných CZ-NACE: A 01-02, B 05-09, C 10, 11, 13-33, D 35, E 36-39, F 41-43, G 45-47, H 52-53, J 58-63, K 64-66, L 68.20.2, 68.20.4, M 69-75, N 77-82, P 85, Q 86-88, S 95-96.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem