Splníme Vám víc než jen 3 přání

Úspory energie - Výzva II. - Energeticky efektivní budovy


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 16. 07. 2018 - 15. 01. 2020

Zaměření programu

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívajícího k úspoře konečné spotřeby energie.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Úspory energie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Úspory energie
 • Energetika > Obnovitelné zdroje energie

Způsobilé výdaje

 • výstavba nových energeticky efektivních budov,
 • výstavba nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

 • Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé pouze vícenáklady na provedení budov (nové, nástavba, přístavba) s vyšším energetickým standardem do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy.
 • Energetické posození a Projektová dokumentace stavby DSP i DPS (max. 350 tis a 2 % z investice)
 • TDI - max 150 Kč/m2 energeticky vztažné plochy
 • Blower Door test – test průvzdušnosti budovy (maximální výše způsobilých výdajů na test max 10 Kč/ m3, objem budovy je určen výpočtem v PENB).

Nezpůsobilé výdaje

 • Nákup pozemku a staveb
 • Úprava pozemků
 • Inženýrská činnost ve výstavbě (kromě technického dozoru investora)
 • Rekonstrukce stávajících budov a udržovací práce
 • Povinná publicita projektu
 • Před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti)
 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 • Splátky půjček a úvěrů
 • Sankce a penále
 • Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky
 • Náklady na výběrové řízení včetně tendrové dokumentace

Upozornění a omezení

 • Budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.
 • Podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie.
 • Systémy vytápění a ohřevu vody musí již od počátku programového období splňovat minimální požadavky na energetickou účinnost a na emise podle Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, podle Nařízení Komise (EU) 814/2013 o ekodesignu ohřívačů vody a zásobníků teplé vody16 a podle Nařízení Komise (EU) č. 2015/1189 o ekodesingu kotlů na tuhá paliva, s ohledem na rámcovou směrnici EP a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
 • Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
 • V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být účinnost zpětného získávání tepla min. 73% při rozdílu mezi vnitřní a venkovní teplotou 20 K dle Nařízení Komise (EU) 1253/2014 týkající se požadavků na ekodesign větracích jednotek.
 • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jednoho energetického hospodářství a zároveň se bude jednat o ucelené území podle katastrální mapy.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 80 200 000 5 200 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 80 200 000 5 200 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 70 200 000 5 200 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 60 200 000 5 200 000

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity

 • výše dotace na 1 projekt: min. 200 tis. Kč, max. 200 tis EURO (de minimis)
 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů!


Nepodporované aktivity
 • komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
 • budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou nižší, než 18°C,
 • budovy sloužící pro zemědělskou výrobu,
 • budovy sloužící primárně jako sklady a budovy, u kterých více než 30 % energeticky vztažné plochy tvoří skladové prostory
 • budovy, přístavby a nástavby, kde součtová plocha navazujících konstrukcí na přilehlé vytápěné, temperované budovy nebo zóny, je větší, nežli součtová plocha konstrukcí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina nebo vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru,
 • podporovanými budovami nejsou budovy s průměrnými tepelnými zisky od vnitřního vybavení většími než 5 W/m2 celkové vnitřní podlahové plochy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem