Splníme Vám víc než jen 3 přání

Úspory energie v SZT - Výzva IV


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 08. 01. 2020 - 30. 06. 2021

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Úspory energie v SZT

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Energetická infrastruktura

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie
  • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
  • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
  • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií.
  • Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
  • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit, které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
  • Instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis.
 • Projektová dokumentace a energetický posudek

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Pokuty a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Operativní leasing.
 • Nákup pozemků a budov.
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací.
 • Výdaje spojené s administrací projektu
 • Výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora a podpora de minimis.

Upozornění a omezení

 • Žadatel / příjemce podpory musí mít před podání žádosti o dotaci zveřejněnou účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy).
 • Žadatel / příjemce podpory musí mít před podání žádosti o dotaci zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 500 000 500 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 500 000 500 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 45 500 000 500 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 40 500 000 500 000 000

 • Úsporný projekt bude muset po realizaci splnit požadavky na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení. Konkrétně musí jít o
  • soustavu dálkového vytápění nebo chlazení, která používá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, 50 % odpadního tepla, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % z kombinace této energie a tepla;
 • Investice do kogeneračních jednotek a mikro-kogeneračních jednotek by měly vést k významnému snížení emisí CO2 v porovnání se stávajícími zařízeními (v případě přechodu na jiná paliva minimálně o 30 %). Tento požadavek na snížení emisí CO2 bude vztažen pouze k výrobě tepla odpovídající výrobě navrhované kogenerace a mikro-kogenerace, tj. pouze části z celkové výroby tepla daného zdroje, přičemž předmětem hodnocení bude porovnání globálních emisí odpovídajících oddělené výrobě elektřiny a tepla a navrhované výrobě kogenerační.
 • Projekty, které spadají pod integrovanou prevenci a omezování znečištění podle Přílohy č. 1, zákona č. 76/2002 Sb., musí splňovat požadavky na úrovni kladené spodní polovinou intervalu nejlepších dostupných technik.
 • Nová výstavba tepelných rozvodů soustavy zásobování tepelnou energií bude možná pouze za podmínky zpracování analýzy, která prokáže zvýšení energetické účinnosti, nákladově optimální řešení, a která přinese nejlepší úspory energie ve srovnání s jinými opatřeními. Tato analýza nákladů a přínosů bude prokázána energetickým posudkem podle dle § 9a, odst. 1, písmeno b), c), d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění o hospodaření s energií bez omezení příkonu tj. i pro celkové tepelné příkony pod 20 MW.
 • Podpořen nebude projekt instalace a rekonstrukce zařízení (zdroje) nad 20 MW tepelného příkonu (po rekonstrukci).
 • Žádná podpora nebude udělena na spolufinancování zařízení, na něž se vztahuje směrnice o průmyslových emisích, která je použitelná na zařízení pro výrobu energie a dálkové vytápění nad 50 MW.
 • Podpořeny budou pouze projekty, které splňují požadavky mezních hodnot emisí pro spalovací zařízení podle Směrnice 2015/2193/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení.
 • Systémy vytápění musí již od počátku programového období splňovat minimální požadavky na energetickou účinnost a na emise platné ke konci roku 2020, jak to stanoví prováděcí opatření směrnice o ekodesignu 2009/125/ES.
 • Podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy.
 • Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a biomasy.
 • Rekonstrukce a výstavba tepelných rozvodných zařízení bude podporována bez ohledu na to, jaké palivo využívá zdroj dodávající teplo do tepelného rozvodného zařízení.
 • Projekt nesmí být financován provozní podporou OZE.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 žádosti o podporu.
 • V případě instalace vysokoúčinné kogenerace bude krácena provozní podpora „zelený bonus“ podle pravidel uvedených v aktuálním cenovým rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
 • Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci tohoto hodnocení, nebude podpořen. Projekty předložené v rámci této výzvy programu podpory Úspory energie v SZT budou podpořeny v pořadí podle dosažených bodů. U projektu, který dosáhne hodnoty IRR vyšší než 15% (bez podpory), nebude poskytnuta podpora.

Územní omezení

Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity

 • CZ-NACE 35: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem