Splníme Vám víc než jen 3 přání

Úspory energie - FVE - Výzva III


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 13. 01. 2020 - 31. 08. 2020

Zaměření programu

Cílem programu je podpora opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelských subjektů.

Podporované aktivity:
 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.
Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 2 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů.
Předpokladem projektu je energetický posudek.

Nepodporované aktivity:
 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty
 • instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Úspory energie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Úspory energie
 • Energetika > Obnovitelné zdroje energie

Způsobilé výdaje

Musí být vynaloženy nejdřív k datu podání žádosti o poskytnutí podpory.

 • dlouhodobý hmotný majetek (pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku, způsobilý pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu)
 • projektová dokumentace – navazující na DSP, tzn. DPS, RDS, SKP, DSPS
 • inženýrská činnost ve výstavbě

Nezpůsobilé výdaje

 • projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů
 • sankce a penále
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky
 • nákup a úprava pozemků a budov
 • novostavba, přístavba
 • rozpočtová rezerva
 • náklady na výběrové řízení včetně dokumentace pro zadání stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
 • leasing

Upozornění a omezení

 • V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie.
 • Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než třicet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jednoho energetického hospodářství a zároveň se bude jednat o ucelené území podle katastrální mapy.
 • Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba, která má způsob využití typu:
  • objekt k bydlení,
  • bytový dům,
  • rodinný dům,
  • stavba pro rodinnou rekreaci.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 20 žádostí o dotaci.
 • Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 35 tis. Kč na 1 kWp. V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže poměrnou doba ročního využití instalovaného výkonu alespoň ve výši 870 hodin/rok. Náklady na systémy akumulace elektřiny lze zahrnout do způsobilých výdajů max. ve výši 30 tis. Kč/kWh.
 • Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než třicet procent množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny. Jedná se o průměrnou hodnotu po dobu udržitelnosti projektu, tj. za dobu 3-5 let od ukončení projektu.
 • Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení žádosti o podporu, nebude podpořen. Projektu, který dosáhne hodnoty IRR vyšší než 15 % (bez dotace), nebude dotace poskytnuta.
 • Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Pokud není žadatel, ani žádná ze společností, kterými je vlastněn přímo nebo zprostředkovaně, veřejně obchodovatelná, nemůže mít žádného vlastníka v daňovém ráji. Seznam daňových rájů dle Evropské komise je součástí Obecné dokumentace k výzvám OP PIK. Pokud žadatel nebo společnost, kterou je vlastněn přímo nebo zprostředkovaně, je veřejně obchodovatelná, musí mít vlastníky mimo daňové ráje minimálně ze 75 % z celkového podílu na vlastnické struktuře. Skutečný majitel (ultimate owner) musí být doložen, pokud vlastní 25 % a více podílu z celkové vlastnické struktury žadatele.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 80 2 000 000 50 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 80 2 000 000 50 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 70 2 000 000 50 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 60 2 000 000 50 000 000

Přílohy plné žádosti:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřené účetní období
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví
 • Čestné prohlášení o velikosti podniku
 • Energetický posudek
 • Doložení 100% vlastnických či jiných práv k pozemkům a nemovitostem (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva)
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení (pokud relevantní)
 • Položkový rozpočet na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS
 • Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (bodově zvýhodněno).

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem