Splníme Vám víc než jen 3 přání

TREND - 1. veřejná soutěž


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 16. 05. 2019 - 11. 07. 2019

Zaměření programu

Dílčími cíli, které jsou zaměřeny na preferované obory a oblasti identifikované v relevantních koncepčních dokumentech a strategiích, je podpořit:
  • zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0,
  • rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách,
  • využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami ČR a EU,
  • aplikace principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblastech získávání druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a stavebnictví.
Vazba na technologické znalostní domény:
  • Výrobní technologie:
    • Pokročilé výrobní technologie
    • Pokročilé materiály
    • Nanotechnologie
    • Průmyslové biotechnologie
  • Digitální technologie:
    • Mikro a nanoelektronika
    • Fotonika
    • Umělá inteligence
  • Kybernetické technologie:
    • Zabezpečení a konektivita

Operační program

  • Technologická agentura České republiky > Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Forma podpory

  • dotace

Podporované oblasti

  • Výzkum, vývoj
  • Inovace

Způsobilé výdaje

Způsobilými náklady projektu jsou v souladu s Nařízením Komise:

  • osobní náklady
  • náklady na subdodávky - náklady na služby výzkumné povahy. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení; to neplatí ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde tyto náklady může poskytovatel v souladu se ZZVZ omezit věcně v zadávacích podmínkách.
  • ostatní přímé náklady
    • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou deklarovaným výsledkem projektu (zejména související poplatky, rešerše, náklady na patentového zástupce) a náklady na ochranu již vznesených práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení projektu,
    • materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek vzniklý v přímé souvislosti s řešením projektu,
    • náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt,
    • část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice,
    • cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.
  • nepřímé náklady - např. administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby.
Maximální výše účelové podpory jednoho projektu v Programu je stanovena na 70 mil. Kč. Maximální intenzita veřejné podpory je 70 % celkových uznatelných nákladů za celý projekt.

Upozornění a omezení

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od do 11. 7. 2019 16:30:00. U projektů, které budou podpořeny, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1.1. do 1. 4. 2020.
  • ukončení řešení nejpozději do 31.3.2025.
  • doba řešení projektu je max. 60 měsíců.
Hlavním uchazečem může být pouze PODNIK. Hlavní uchazeč může podat max. 4 návrhy projektů. Hlavní uchazeč musí prokázat minimálně dvouletou účetní historii. Každý uchazeč musí prokázat způsobilost Čestným prohlášením uchazeče Předepsaný formulář -> datovkou. Prokázání způsobilosti - dokládá se čestné prohlášení za každého uchazeče.
Žádost o podporu bude podávána v elektronické podobě systémem INKA a potvrzení o podání žádosti musí být zasláno datovou schránkou hlavního žadatele do 11. 7. 2019 do 23:59 hod.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
  • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
  • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
  • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
  • vyšší, nebo vysoká škola
  • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 80 0 70 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 75 0 70 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 65 0 70 000 000
vyšší, nebo vysoká škola 40 90 0 70 000 000
výzkumná instituce 40 90 0 70 000 000

Uchazeč musí plnit povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za roky 2015, 2016 a 2017.

Územní omezení

  • Území celé ČR vč. hl. m. Prahy.

Podporované aktivity

Provádění aplikovaného výzkumu (v omezené míře experimentálního vývoje) v prioritních oblastech. Podpořeny budou pouze projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho z výstupů/výsledků podporovaných programem TREND:

  • Fprum - průmyslový vzor
  • Fuzit - užitný vzor
  • Gprot - prototyp
  • Gfunk - funkční vzorek
  • R - software
  • Zpolop - poloprovoz
  • Ztech - ověřená technologie
Další akceptovatelné výsledky pouze v kombinaci s některým z výše uvedených:
  • NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá
  • NmetC - metodika certifikovaná oprávněným orgánem
  • NmetA - metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem
  • P - patent

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem