Splníme Vám víc než jen 3 přání

Théta - 2. veřejná soutěž


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Vyhlášení výzvy 3. kvartál 2018

Zaměření programu

Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která byla vládou České republiky schválena v květnu 2015. V tomto dokumentu je ukotvena potřeba zajištění podpory projektů výzkumu a vývoje v oblasti energetiky v návaznosti na schválené strategické dokumenty a Evropský strategický plán pro energetické technologie, a to prostřednictvím strategicky usměrňované podpory výzkumných projektů v energetice v kontextu prioritní oblasti „Udržitelná energetika“.
Podpořeny budou projekty spadající do kategorie aplikovaného výzkumu (průmyslový výzkum a experimentální vývoj), jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky.

Operační program

 • Technologická agentura České republiky

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výzkum, vývoj

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
 • Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • Náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu;
 • Dodatečné nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

V rámci podprogramu 2 v případě podpory na inovace určené MSP:
 • Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv;
 • Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z VO nebo VP, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti VVaI v nově vytvořené funkci;
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací;
V případě podpory na inovace postupů a organizační inovace:
 • Osobní náklady;
 • Náklady na nástroje, vybavení, budovy a pozemky v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt;
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek;
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu.

Upozornění a omezení

Příjemcem podpory mohou být:

 • Podniky - právnické i fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí ("VO") - výzkumné organizace podle čl. 2 odst. 83 Nařízení a dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.
 • Další FO a PO - nebude se jednat o podniky

Žadatel

Povinná historie od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 80
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 80
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 75
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 65
vyšší, nebo vysoká škola 0 100
výzkumná instituce 0 100

Maximální míra podpory na jeden projekt u podprogramu 1 a 3 je 100 %, u podprogramu 2 pak 80 %. Dále se stanovuje podle velikosti příjemce a kategorie činností - průmyslový výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Územní omezení

Projekty mohou být řešeny na celém území České republiky.

Podporované aktivity

Podpora projektů, u kterých se odůvodněně předpokládá dosažení využitelných výstupů, taktéž publikačních, jejichž aplikace přispěje k plnění stanovených cílů programu a k pozitivním společenským dopadům.

Projekt musí být zakončen dosažením minimálně jednoho z výsledků typu: P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor; N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem; H – výsledky promítnuté do právních předpisů, norem a směrnic; O - ostatní výsledky.

Maximální délka řešení projektů je 8 let. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu (do 2025).

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem