Splníme Vám víc než jen 3 přání

The Country for the Future - 2. veřejná soutěž - COVID-19


Zpět na katalog dotací
Vyhlášení výzvy 2. kvartál 2020
Příjem plných žádostí 03. 04. 2020 - 15. 05. 2020

Zaměření programu

Budou podporovány především projekty:
 • v odvětví zdravotnické techniky a nejrůznějších lékařských, monitorovacích a jiných aplikací, přinášející nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování specializovaných služeb,
 • projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem, zejména pak projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

Operační program

 • MPO - The Country for the Future

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výzkum, vývoj
 • Inovace

Způsobilé výdaje

Způsobilými náklady projektu jsou v souladu s Nařízením Komise:

 • náklady na poradenské služby v oblasti inovací
 • náklady na podpůrné služby v oblasti inovací
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt - část odpisů
 • režijní náklady (flat rate 25 %)
 • „de minimis - neinvestice“ – náklady související s inovací produktu / produktů, jimž je přizpůsobován výrobní postup nebo procesy organizace, jež představují hlavní náplň projektu; uznatelné jsou v této položce také náklady na přípravu žádosti o dotaci a další podobné administrativní náklady.
 • „de minimis - investice“ – náklady na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (uplatňována je pořizovací cena).
Náklady z obou „de minimis“ položek souhrnně nesmí přesáhnout 50 % (tedy polovinu) z celkových nákladů projektu.
Maximální výše účelové podpory jednoho projektu v Programu je stanovena na 25 mil. Kč. Maximální intenzita veřejné podpory je 50 % celkových uznatelných nákladů. Na náklady uznané v položkách „de minimis“ bude poskytnuta podpora v režimu Nařízení de minimis a může dosáhnout až 100 % těchto nákladů.

Upozornění a omezení

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě 3. 4. 2020 - 15. 5. 2020 do 23:59:59 hod. U projektů, které budou podpořeny, se předpokládá:

 • zahájení řešení v období od 4. 4. do 1. 9. 2020.
 • ukončení řešení nejpozději do 31.8.2023.
 • doba řešení projektu je max. 36 měsíců.
Uchazečem může být pouze malý a střední PODNIK. Uchazeč může podat max. 2 návrhy projektu. Uchazeč musí prokázat minimálně dvouletou účetní historii.
Žádost o podporu bude podávána prostřednictvím datové schránky uchazeče do datové schránky poskytovatele.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 0 25 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 0 25 000 000

Uchazeč musí plnit povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za roky 2016, 2017 a 2018.

Územní omezení

 • Území celé ČR vč. hl. m. Prahy.

Podporované aktivity

Inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby, typicky:

 • instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, např. automatické zařízení nebo snímače pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy, robotizace;
 • nové zařízení požadované pro nové nebo zdokonalené produkty;
 • počítačem podporovaný vývoj produktu;
 • efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku výstupu (produkce).
Organizační inovace:
 • inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce jako zavedení čárových kódů nebo pasivních čipů (RFID), které je možné identifikovat prostřednictvím radiového signálu/mikrovlnného signálu za účelem monitorování materiálů procházejících přes distribuční řetězce;
 • GPS navigační systémy a satelitní systémy pro dopravní zařízení (i mýtná brána a zařízení s ní související);
 • automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití elektronické výměny dat;
 • integrovaný informační systém (softwarový balík/aplikace) umožňující řízení celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase.
 • Fprum - průmyslový vzor
 • Fuzit - užitný vzor
 • Gprot - prototyp
 • Gfunk - funkční vzorek
 • R - software
 • Zpolop - poloprovoz
 • Ztech - ověřená technologie
Další akceptovatelné výsledky pouze v kombinaci s některým z výše uvedených:
 • NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá
 • NmetC - metodika certifikovaná oprávněným orgánem
 • NmetA - metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem
 • P - patent

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem