Splníme Vám víc než jen 3 přání

Technologie - Výzva XIV


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 25. 01. 2021 - 26. 04. 2021

Zaměření programu

 • Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2016 (včetně) do 31. 12. 2019 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.
 • Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Pořízení technologií

Způsobilé výdaje

Vznikají nejdříve v den, kdy žadatel podá plnou žádost (vč. podpisu kupní smlouvy) a po řádně provedeném výběrovém řízení!
1.Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware. Provozním souborem je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do provozu v souvislém čase.
2.Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH),
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou,
 • výdaje spojené s administrací projektu,
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky,
 • leasing,
 • stavební práce,
 • kancelářský nábytek a vybavení, jejichž pořízení bezprostředně nepřispívá k naplnění cílů stanovených v žádosti o podporu,
 • náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě,
 • provozní výdaje,
 • repasované stroje a zařízení,
 • náklady na publicitu.

Upozornění a omezení

 • Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.
 • V případě velkého množství přijatých žádostí může Řídicí orgán uzavřít výzvu již po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí.
 • Společnost musí mít zveřejněné účetní závěrky (rozvahy, výkazy zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce za poslední dva roky, pokud nevznikl později). Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč formulář finanční analýzy, v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.
 • Společnost musí mít zapsány vlastníky u příslušného krajského soudu.
 • Klient v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zavázal se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.

Žadatel

Povinná historie 1 až 5 let
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 450 000 1 500 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 450 000 1 500 000

Přílohy žádosti:

 • Podnikatelský záměr;
 • Cenové nabídky prokazující cenu obvyklou u každé rozpočtové položky;
 • Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis;
 • Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován;
 • Rozhodnutí o registraci k daňové povinnosti na příslušném FÚ (nejdéle ke dni podání žádosti o podporu). Nejedná se o dokument Registrace k DPH.
K podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace se dokládá:
 • Aktualizované Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis.
Nutné informace pro podnikatelský záměr a žádost o dotaci:
 • Stručná historie společnosti, pokud není uvedeno na webu společnosti.
 • Předchozí zkušenosti s podnikáním v daném oboru.
 • Organizační zajištění realizace projektu.
 • Způsob financování projektu.
 • Číslo účtu.
 • Výstup projektu a jeho srovnání s nynějším produktem/službou.
 • Nárůst kvality produkce/služby.
 • Nárůst kvantity produkce/služby.
 • Plán propagace.
 • Distribuční cesty, zásobování.
 • Seznam odběratelů a výše plánovaného odbytu.
 • Nárůst přidané hodnoty.
 • Rozšíření portfolia odběratelů nebo množství odběru.
 • Optimalizace služeb.
 • Rychlost uvedení nového výrobku na trh.
 • Zajištění dodavatelských vztahů.
 • Doplňkové služby.
 • Počet nově zaměstnaných osob, z toho počet žen.
 • Vztah k nemovitosti místa realizace.

Územní omezení

Podporované regiony: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž místo realizace projektu, tj. identifikace místa (obce, okresu, kraje), na kterém probíhá fyzická realizace projektu. Místo realizace může být odlišné od místa dopadu projektu, byť ve většině případů platí, že místo dopadu = místu realizace. Místem dopadu se rozumí území, na které má realizace projektu dopad z hlediska jeho přínosů do příslušné oblasti.
 • Bonifikovány budou projekty realizované v hospodářsky problémových regionech.

Podporované aktivity

1.Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Příklady:

 • CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, popř. základy pod tuto technologii.
 • Profilovací linka včetně montáže.
 • Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně.
 • Nářadí, stříkací pistole.
 • 3D měřící stroj.
 • Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely, apod.
 • Regálový systém.
2.Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Příklady:
 • Software k nově pořizovaným PC.
 • MS Office, PDF Creator, apod.
 • CAD/CAM systémy.
 • Další specifický software nutný pro optimální fungování projektu.
 • ERP systémy včetně CRM, apod.
 • Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem