Splníme Vám víc než jen 3 přání

Technologie - Výzva XIII


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 12. 2020 - 02. 03. 2021

Zaměření programu

 • Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
 • Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Pořízení technologií

Způsobilé výdaje

Vznikají nejdříve v den, kdy žadatel podá plnou žádost (vč. podpisu kupní smlouvy) a po řádně provedeném výběrovém řízení!

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software; do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware; uvedený dlouhodobý majetek nesmí být před realizací projektu předmětem odpisů.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH);
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu;
 • splátky půjček a úvěrů;
 • sankce a penále;
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky;
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou;
 • výdaje spojené s administrací projektu;
 • náklady na pořízení strojů, zařízení a vybavení certifikovaných k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě, které bezprostředně souvisí s vykonávanou ekonomickou činností, v rámci které je projekt předložen;
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky;
 • leasing.

Upozornění a omezení

 • Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.
 • V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu. Jako ERP nelze akceptovat jednoduché účetní systémy (jako jsou např. Money S3, eFaktura, iDoklad, ABRA, Pohoda, Duel, Stereo, Vario, Keloc, MRP...).
 • V případě velkého množství přijatých žádostí může Řídicí orgán uzavřít výzvu již po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 1 000 000 40 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 1 000 000 40 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 1 000 000 40 000 000

Přílohy žádosti:

 • podnikatelský záměr;
 • prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis;
 • formulář finančního výkazu (min. 5 bodů) u některých projektů;
 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce za poslední 2 uzavřená účetní období;
 • pracovní formulář pro vyhodnocení současné nebo plánované úrovně digitální transformace;
 • indikativní nabídka ke každé pořizované technologii vč. detailního položkového rozpočtu (v českém jazyce!).
 • dokument o vlastnickém nebo jiném právu k nemovitosti, kde bude projekt realizován, např. výpis z katastru nemovitostí (originál nebo ověřená kopie ne starší 3 měsíců), nebo nájemní smlouvu (originál nebo ověřená kopie);
K Rozhodnutí se dokládá:
 • aktualizované prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis;
 • prohlášení, že žadatel není podnikem v obtížích (na vyzvání).

Podporované aktivity

 • Došlo ke zrušení rozdělení způsobilých výdajů na výrobní a nevýrobní technologie.
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE (podporované CZ-NACE: 10, 11, 13-18, 20-33, 38, 41-43, 52.1, 71).

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem