Splníme Vám víc než jen 3 přání

Technologie - Výzva XII - COVID


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 04. 05. 2020 - 05. 06. 2020

Zaměření programu

 • Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem bude likvidace infekčního odpadu, nebo produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření coronavirové infekce.
 • Finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které I) pořídí nová zařízení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; II) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; III) za tímto účelem přemění svou výrobní linku; nebo IV) pořídí nové zařízení pro likvidaci infekčního odpadu

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Pořízení technologií

Způsobilé výdaje

Výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020!
1.Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware. Provozním souborem je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do provozu v souvislém čase.
2.Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH),
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou,
 • výdaje spojené s administrací projektu,
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky,
 • leasing,
 • stavební práce,
 • kancelářský nábytek a vybavení, jejichž pořízení bezprostředně nepřispívá k naplnění cílů stanovených v žádosti o podporu,
 • náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě,
 • provozní výdaje,
 • repasované stroje a zařízení,
 • náklady na publicitu.

Upozornění a omezení

 • Společnost musí mít zveřejněné účetní závěrky (rozvahy, výkazy zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce za poslední dva roky, pokud nevznikl později). V případě žádosti o dotaci ve výši více jak 2,5 mil. Kč musí mít příjemce ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč formulář finanční analýzy, v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.
 • Společnost musí mít zapsány vlastníky u příslušného krajského soudu, a to nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Klient v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zavázal se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 250 000 20 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 250 000 20 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 250 000 20 000 000

Přílohy žádosti:

 • Podnikatelský záměr;
 • Cenovou nabídku prokazující cenu obvyklou u každé rozpočtové položky pořizovaného majetku v rámci realizace projektu(při investici do 2 mil. Kč bude muset žadatel ke každé rozpočtové položce doložit tři cenové indikativní nabídky. V případě investice 2 mil. Kč a výše bude stačit doložit pouze jednu indikativní cenovou nabídku a posléze zrealizovat VŘ). V případě ZV, které vznikly v období od 1. 2. 2020 do podání žádosti o podporu nebude muset žadatel dokládat indikativní nabídky;
 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří (netýká se projektů s dotací do 2,5 mil. Kč)
 • Vyplněný formulář finanční analýzy (netýká se projektů s dotací do 2,5 mil. Kč)
 • Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis;
K podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace se dokládá:
 • Aktualizované Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis;
 • Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
Informace pro podnikatelský záměr a žádost o dotaci:
 • Stručná historie společnosti, pokud není uvedeno na webu společnosti.
 • Předchozí zkušenosti s podnikáním v daném oboru.
 • Vztah k nemovitosti místa realizace.

Územní omezení

Podporované regiony: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž místo realizace projektu, tj. identifikace místa (obce, okresu, kraje), na kterém probíhá fyzická realizace projektu. Místo realizace může být odlišné od místa dopadu projektu, byť ve většině případů platí, že místo dopadu = místu realizace. Místem dopadu se rozumí území, na které má realizace projektu dopad z hlediska jeho přínosů do příslušné oblasti.

Podporované aktivity

1.Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Příklady:

 • CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, popř. základy pod tuto technologii.
 • Linka včetně montáže.
 • Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně.
 • Nářadí.
 • 3D měřící stroj, 3D tisk.
 • Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely, apod.
2.Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Příklady:
 • Software k nově pořizovaným PC.
 • MS Office, PDF Creator, apod.
 • CAD/CAM systémy.
 • Další specifický software nutný pro optimální fungování projektu.
 • ERP systémy včetně CRM, apod.
 • Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem