Splníme Vám víc než jen 3 přání

Technologie - Výzva X


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 09. 2019 - 02. 12. 2019

Zaměření programu

 • Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
 • Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Pořízení technologií

Způsobilé výdaje

Vznikají nejdříve v den, kdy žadatel podá plnou žádost (vč. podpisu kupní smlouvy) a po řádně provedeném výběrovém řízení!

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení.
 • Výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH);
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu;
 • splátky půjček a úvěrů;
 • sankce a penále;
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky;
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou;
 • výdaje spojené s administrací projektu;
 • náklady na pořízení strojů, zařízení a vybavení certifikovaných k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě, které bezprostředně souvisí s vykonávanou ekonomickou činností, v rámci které je projekt předložen;
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky;
 • leasing.

Upozornění a omezení

 • Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.
 • V případě velkého množství přijatých žádostí může Řídicí orgán uzavřít výzvu již po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí.

Žadatel

Povinná historie od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 1 000 000 40 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 1 000 000 40 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 1 000 000 40 000 000

Přílohy žádosti:

 • podnikatelský záměr;
 • prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis;
 • formulář finančního výkazu (min. 5 bodů);
 • Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce za poslední 2 uzavřená účetní období;
 • Pracovní formulář pro vyhodnocení současné nebo plánované úrovně digitální transformace;
 • indikativní nabídka ke každé pořizované technologii vč. detailního položkového rozpočtu.
K podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace se dokládá
 • dokument o vlastnickém nebo jiném právu k nemovitosti, kde bude projekt realizován, např. výpis z katastru nemovitostí (originál nebo ověřená kopie ne starší 3 měsíců), nebo nájemní smlouvu (originál nebo ověřená kopie);
 • aktualizované Prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis.

Podporované aktivity

a) Pořízení výrobní technologie - technologie sloužící k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd.
Typickými příklady jsou: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací a plnící linky atd.
b) Pořízení nevýrobní technologie - technologie, která je podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:

 • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.;
 • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí;
 • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat;
 • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.
Typickými příklady jsou: měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.
 • Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie. Změny v projektu, které mají vliv na poměr způsobilých výdajů na výrobní a nevýrobní technologie nebudou akceptovány.
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE (podporované CZ-NACE: 10, 11, 13-18, 20-33, 38, 41-43, 71).

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem