Splníme Vám víc než jen 3 přání

Technologická centra a Centra strategických služeb


Zpět na katalog dotací

Zaměření programu

Formy investičních pobídek
 • Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let
 • Převod území za zvýhodněnou cenu
 • Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč
 • Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců až do výše 50 % ze školicích nákladů
 • Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách
Slevu na dani z příjmu právnických osob je možné uplatnit po dobu 10 let, resp. po dobu deseti po sobě následujících zdaňovacích období, kdy prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu uplatnit, je období, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky. Nejpozději však ve zdaňovacím období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

Operační program

 • Investiční pobídky

Forma podpory

 • dotace
 • sleva na dani

Podporované oblasti

 • Pořízení technologií
 • Nová pracovní místa

Způsobilé výdaje

 • Uznatelné náklady
  • Investiční majetek, kdy hodnota strojů tvoří minimálně 50 % hodnoty pořízeného majetku
  • nebo 2-leté hrubé mzdy na nově vytvořených pracovních místech
 • Způsobilé výdaje, podmínky
  • Technologická centra: min. 10 mil. Kč výše investice z toho min. 5 mil. Kč do nového strojního zařízení
  • Centra strategických služeb: není dána minimální výše investice
  • Vytvoření nových pracovních míst:
   • Technologická centra – min. 20 nových pracovních míst
   • Centra strategických služeb
    1. Centra sdílených služeb - min. 70 nových pracovních míst
    2. Centra pro tvorbu software - min. 20 nových pracovních míst
    3. High-techopravárenského centra - min. 70 nových pracovních míst
    4. Datového centra - min. 20 nových pracovních míst
    5. Centra zákaznické podpory („call centra“) - min. 500 nových pracovních míst
  • Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem strategických služeb musí kromě České republiky přesáhnout území nejméně dvou dalších států.
  • Nejméně polovina výše investice musí být investována do nového strojního zařízení (které bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením, nebylo předmětem odpisů a spadá dle celního sazebníku do kódu 84, 85 a 90), dále pozemky, stavby, dlouhodobý nehmotný majetek
  • Příjemce nezahájí práce na projektu (nepořídí, majetek objednávky strojů ani stavby) před vydáním potvrzení o registraci záměru
  • Příjemce zachová podpořený majetek nebo pracovní místa po dobu čerpání veřejné podpory, nejméně však 5 let
  • Podmínky k čerpání investiční pobídky musí být splněny do 3 let od data udělení investiční pobídky (od vydání Rozhodnutí o příslibu IP)
  • Fix slevy na dani se určí jako aritmetický průměr daňové povinnosti za tři zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, kdy budou splněny zákonné podmínky bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé
  • Není nutné investici částečně financovat z vlastních zdrojů

Upozornění a omezení

Příjemce podpory

 • Žadatelem může být jak česká, tak i zahraničí právnická nebo podnikající fyzická osoba
 • Příjemcem investičních pobídek může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky

Žadatel

 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v %
MAX
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25

Územní omezení

Místem realizace může být celá ČR mimo Prahu.
Zvýhodněné regiony pro čerpání hmotné podpory:

 • Regiony A (okresy Chomutov, Most, Ústí na Labem, Bruntál, Karviná, Ostrava)
 • Regiony B (okresy Sokolov, Louny, Děčín, Teplice, Jeseník, Přerov, Znojmo, Hodonín, Brno – Město)
 • Regiony Zvýhodněné průmyslové zóny – Ostrava- Mošnov, Most – Joseph a Holešov)

Forma a výše podpory dle regionů
 • 25% - 45 % sleva na dani z příjmu právnických osob dle velikosti podniku, čerpaná v horizontu 10 let, vypočtená z celkových způsobilých výdajů
 • Pro datová centra činí výše podpory 25 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory (6,25 % pro velké podniky)
 • Technologická centra: min. 10 mil. Kč výše investice z toho min. 5 mil. Kč do nového strojního zařízení – platné pro celou ČR
 • Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců se nezapočítává do stropu veřejné podpory
 • Regiony A – hmotná podpora až 200.000 Kč na vytvořená pracovní místa, hmotná podpora rekvalifikace nebo školení až do výše 50% školících nákladů (60 % pro střední podnik, 70 % pro malý podnik)
 • Regiony B – hmotná podpora až 100.000 Kč na vytvořená pracovní místa, hmotná podpora rekvalifikace nebo školení až do výše 25 % školících nákladů (35 % pro střední podnik, 45 % pro malý podnik)
 • Regiony Zvýhodněné průmyslové zóny – hmotná podpora až 300.000 Kč na vytvořená pracovní místa, osvobození od daně z nemovitých věcí až po dobu 5 let

Podporované aktivity

 • Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV centra
 • Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti
  1. Centra sdílených služeb
  2. Centra pro tvorbu software
  3. High-techopravárenského centra
  4. Datového centra
  5. Centra zákaznické podpory („call centra“)

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem