Splníme Vám víc než jen 3 přání

Sociální podnikání II. - výzva č. 43


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 31. 08. 2016 - 31. 01. 2017

Zaměření programu

 1. Vznik nového sociálního podniku
  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem:
   • o nově zřízenou živnost,
   • o nový obor činnosti v rámci živnosti volné.
   • Oprávnění k provozování nového předmětu podnikání/živnosti musí být vydáno před podáním žádosti o podporu a musí přímo souviset s podnikatelskou činností, která je předmětem podpory. Žadatel může zahájit novou ekonomickou činnost, která je předmětem podpory, nejdříve s datem zahájení realizace projektu, uvedeném v právním aktu.
   • Za nový podnikatelský subjekt nelze považovat formální přesun podnikání zakládajícím subjektem na nový podnikatelský subjekt. Za formální přesun podnikání je považováno založení nové společnosti ve stávajícím oboru činnosti žadatele, který má za následek utlumení rozvoje stávající společnosti žadatele.
 2. Rozšíření podniku
  • v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
   • rozšíření nabízených produktů a služeb,
   • rozšíření prostorové kapacity podniku,
   • zavedení nových technologií výroby,
   • zefektivnění procesů podniku.
  • Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením, tím se rozumí přijetí zaměstnanců na nově vytvořená místa vzniklá rozšířením. Musí vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, aby byl splněn min. 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku.
  • Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení stávajícího počtu zaměstnanců.
  • Naplnění principů sociálního podnikání prokáže žadatel detailním popisem v podnikatelském plánu. Žadatel musí popsat, jak principy sociálního podnikání naplňuje minimálně v období 6 měsíců před podáním žádosti o podporu.
  • Z dotace nelze financovat stávající podnikatelské aktivity v rozsahu před zahájením realizace projektu ani provozní výdaje žadatele.
 3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Operační program

 • Integrovaný regionální operační program > Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Sociální podnikání > Investiční

Způsobilé výdaje

 • Obecná pravidla způsobilosti:
  • při rozšíření podniku se způsobilé výdaje projektu týkají pouze rozšíření kapacity podniku,
  • nákup použitého dlouhodobého hmotného majetku je způsobilým výdajem, pokud je jeho pořizovací cena nižší než výdaj na nový majetek; majetek bude oceněn znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů; zároveň platí podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků tohoto majetku v posledních pěti letech před předložením žádosti o podporu z IROP neobdržel dotaci z veřejných zdrojů na uvedený majetek,
  • pořízení silničních vozidel pro vlastní činnost
  • výdaje na vypracování Podnikatelského plánu max. 20 000 Kč u neplátců DPH a u plátců, kteří nemají nárok na odpočet DPH na vstupu
 • Stavby a stavební úpravy
  • stavba
  • výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého majetku, tj. nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace
 • Nákup pozemků
  • maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu
  • do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
 • Nákup staveb bez pozemku
  • pořizovací cena max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem
 • Zabezpečení výstavby
  • technický dozor investora
  • BOZP
  • autorský dozor
 • Projektová dokumentace
  • projektové dokumentace stavby
 • Pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Pořízení služeb
  • Podnikatelský plán (max. 20 000 Kč včetně DPH)
  • příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení
  • ocenění pozemků a staveb
  • školení spojené s uváděním pořizovaného majetku do provozu
 • Povinná publicita
 • DPH
  • pokud není nárok na odpočet vstupu u plátců DPH
  • DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje
 • Účetní doklady do 10 000 Kč vč. DPH

Nezpůsobilé výdaje

 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování Podnikatelského plánu,
 • výdaje spojené s řízením a administrací projektu,
 • DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
 • pokuty,
 • manka a škody,
 • výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem,
 • běžné provozní a režijní výdaje,
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • cestovní náhrady,
 • provize,
 • rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,
 • kurzové ztráty,
 • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky,
 • jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,
 • výdaje na vzdělávání zaměstnanců (kromě nezbytného školení spojené s uváděním pořizovaného majetku do provozu),
 • případné vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady,
 • náklady na pořízení či obnovu prostor sloužících k bydlení,
 • poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
 • výdaje na podporu zemědělské prvovýroby a na komerční turistická zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení,
 • výdaje nad limity uvedené v tabulce způsobilých výdajů.

Upozornění a omezení

 • Cílovými skupinami jsou:
  • uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
  • uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
  • osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
  • osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
  • osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.
 • Nelze financovat:
  • zemědělskou prvovýrobu;
  • komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování);
  • restaurace, hospody, pivnice, bary;
  • komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter;
  • lázeňské provozy;
  • Za zemědělskou prvovýrobu se považuje výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení, chov zvířat před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru, porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého fyzického opracování.
  • V oblasti stravování lze financovat drobné provozovny – bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží-li k integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • NNO, církve
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
NNO, církve 85 340 000 4 165 000

Povinné přílohy

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Doklady o právní subjektivitě
 4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 5. Podnikatelský plán
 6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 9. Položkový rozpočet stavby
 10. Výpis z rejstříku trestů
 11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
Principy sociálního podnikání
 • Společensky prospěšný cíl
  • Společensky prospěšný cíl znamená zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Žadatel se zaváže k naplňování tohoto cíle v Podnikatelském plánu. Kromě OSVČ musí žadatelé formulovat nejpozději do konce realizace projektu společensky prospěšný cíl ve svých zakládacích dokumentech.
 • Sociální prospěch
  1. Podmínky zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin, definovaných v kapitole 2.3 těchto Pravidel:
   • minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % z celkového počtu zaměstnanců;
   • se zaměstnancem z cílové skupiny musí být uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“);
   • minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku, který činí 40 hod./týden, resp. 8 hod./den;
   • zaměstnancům z cílových skupin zaměstnavatel poskytuje podporu zohledňující jejich specifické požadavky – žadatel popíše v Podnikatelském plánu, jaká bude pracovní náplň zaměstnanců vzhledem k jejich znevýhodnění.
  2. Účast zaměstnanců na směřování podniku
   • Zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu podniku a naplňování společensky prospěšných cílů. Jsou zapojeni do rozhodování, participují na něm, pokud mají zájem a jsou k participaci způsobilí vzhledem k míře a typu svého znevýhodnění.
   • Žadatel popíše v Podnikatelském plánu, jak bude zaměstnance informovat. Dokladovat tento princip bude vytištěnou emailovou komunikací, interním zpravodajem, zápisy ze schůzí, porad a jednání, výsledky dotazníkového šetření nebo jiným prokazatelným způsobem.
  3. Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců
   • Doporučujeme zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům z cílových skupin vzdělávání, zohledňující jejich individuální možnosti. Pokud zaměstnavatel hodlá plnit tento doporučený princip, popíše v Podnikatelském plánu témata, rozsah a účastníky vzdělávání.
 • Ekonomický prospěch
  1. Zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku
Žadatel popíše využití zisku v Podnikatelském plánu.
  1. Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
   • Nezávislostí se míní autonomie v manažerském rozhodování a řízení. Pokud externí vlastník či zřizovatel neexistuje, je podmínka naplněna automaticky.
  2. Sociální podnik má minimálně 30 % tržeb zajištěno z prodeje svých výrobků nebo služeb
   • Žadatel popíše naplňování principu v Podnikatelském plánu.
 1. Environmentální prospěch
  1. Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby
   • Podnik má formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí, např. využití recyklovaných tonerů, papírů, eko automobilů, čističek vody či vzduchu, recyklovatelných obalů, energeticky nenáročných budov a přístrojů.
   • Žadatel tyto zásady popíše v Podnikatelském plánu, jedná se o používání ekologicky šetrných výrobků, např. recyklovaných tonerů, papírů, BIO, Fairtrade.
 2. Místní prospěch
  1. Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
   • Podnik se ve své činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje. Nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám.
  2. Využívání přednostně místních zdrojů
   • Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od místních dodavatelů. Žadatel tuto zásadu popíše v Podnikatelském plánu.

Územní omezení

Území obcí s rozšířenou působností, kde se nenacházejí sociálně vyloučené lokality. Mimo hl. m. Praha

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem