Splníme Vám víc než jen 3 přání

Sociální podnikání II.


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 09. 2016 - 31. 01. 2017

Zaměření programu

 1. Personální a produkční rozšíření sociálního podniku - Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících aktivit:
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku,
  • zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.
 2. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Operační program

 • Integrovaný regionální operační program > Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Sociální podnikání > Investiční

Způsobilé výdaje

  • Podnikatelský plán (max. 20 000 Kč)
  • příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení
  • ocenění pozemků a staveb
  • školení spojené s uváděním pořizovaného majetku do provozu
 • Povinná publicita
 • DPH
  • pokud není nárok na odpočet vstupu u plátců DPH
  • DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.
 • Účetní doklady do 10 000 Kč

Nezpůsobilé výdaje

 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování Podnikatelského plánu,
 • výdaje spojené s řízením a administrací projektu,
 • DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
 • pokuty,
 • manka a škody,
 • výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem,
 • běžné provozní a režijní výdaje,
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • cestovní náhrady,
 • provize,
 • rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,
 • kurzové ztráty,
 • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky,
 • jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,
 • výdaje na vzdělávání zaměstnanců (kromě nezbytného školení spojené s uváděním pořizovaného majetku do provozu),
 • případné vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady,
 • náklady na pořízení či obnovu prostor sloužících k bydlení,
 • poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
 • výdaje na podporu zemědělské prvovýroby a na komerční turistická zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení,
 • výdaje nad limity uvedené v tabulce způsobilých výdajů.

Upozornění a omezení

 1. Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení.
 2. Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:
  • osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) – dříve osoby plně invalidní,
  • osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní,
  • osoby zdravotně znevýhodněné.

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • NNO, církve
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 85 340 000 4 165 000
NNO, církve 85 340 000 4 165 000

Povinné přílohy

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (pouze pro přípravné aktivity – např. na zpracovatele projektové dokumentace, atd.)
 • Doklady o právní subjektivitě
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Podnikatelský plán
 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Seznam objednávek – přímých nákupů
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Průzkum trhu na pořizované technologie (doložení cen obvyklých)
 • Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
Principy sociálního podnikání
 • Společensky prospěšný cíl
  • Společensky prospěšný cíl znamená zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Žadatel se zaváže k naplňování tohoto cíle v Podnikatelském plánu. Kromě OSVČ musí žadatelé formulovat nejpozději do konce realizace projektu společensky prospěšný cíl ve svých zakládacích dokumentech.
 • Sociální prospěch
  1. Podmínky zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin, definovaných v kapitole 2.3 těchto Pravidel:
   • minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % z celkového počtu zaměstnanců;
   • se zaměstnancem z cílové skupiny musí být uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“);
   • minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku, který činí 40 hod./týden, resp. 8 hod./den;
   • zaměstnancům z cílových skupin zaměstnavatel poskytuje podporu zohledňující jejich specifické požadavky – žadatel popíše v Podnikatelském plánu, jaká bude pracovní náplň zaměstnanců vzhledem k jejich znevýhodnění.
  2. Účast zaměstnanců na směřování podniku
   • Zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu podniku a naplňování společensky prospěšných cílů. Jsou zapojeni do rozhodování, participují na něm, pokud mají zájem a jsou k participaci způsobilí vzhledem k míře a typu svého znevýhodnění.
   • Žadatel popíše v Podnikatelském plánu, jak bude zaměstnance informovat. Dokladovat tento princip bude vytištěnou emailovou komunikací, interním zpravodajem, zápisy ze schůzí, porad a jednání, výsledky dotazníkového šetření nebo jiným prokazatelným způsobem.
  3. Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců
   • Doporučujeme zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům z cílových skupin vzdělávání, zohledňující jejich individuální možnosti. Pokud zaměstnavatel hodlá plnit tento doporučený princip, popíše v Podnikatelském plánu témata, rozsah a účastníky vzdělávání.
 • Ekonomický prospěch
  1. Zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku
Žadatel popíše využití zisku v Podnikatelském plánu.
  1. Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
   • Nezávislostí se míní autonomie v manažerském rozhodování a řízení. Pokud externí vlastník či zřizovatel neexistuje, je podmínka naplněna automaticky.
  2. Sociální podnik má minimálně 30 % tržeb zajištěno z prodeje svých výrobků nebo služeb
   • Žadatel popíše naplňování principu v Podnikatelském plánu.
 1. Environmentální prospěch
  1. Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby
   • Podnik má formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí, např. využití recyklovaných tonerů, papírů, eko automobilů, čističek vody či vzduchu, recyklovatelných obalů, energeticky nenáročných budov a přístrojů.
   • Žadatel tyto zásady popíše v Podnikatelském plánu, jedná se o používání ekologicky šetrných výrobků, např. recyklovaných tonerů, papírů, BIO, Fairtrade.
 2. Místní prospěch
  1. Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
   • Podnik se ve své činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje. Nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám.
  2. Využívání přednostně místních zdrojů
   • Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od místních dodavatelů. Žadatel tuto zásadu popíše v Podnikatelském plánu.

Územní omezení

Území obcí s rozšířenou působností, kde se nenacházejí sociálně vyloučené lokality. Mimo hl. m. Praha

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem