Splníme Vám víc než jen 3 přání

Sociální podnikání


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 09. 2016 - 31. 01. 2017

Zaměření programu

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
 • Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o podporu aktivit, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.
 • IROP bude podporovat nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.
 • Podpora nemůže být chápana jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, v rámci nichž bude nadále ověřován a rozvíjen koncept a principy sociálního podnikání.
 • Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

Vznik nového sociálního podniku
 • Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.
 • Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.

Rozšíření kapacity podniku
 • Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin.
 • Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin, vzroste počet zaměstnaných osob z cílových skupin.

Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání
 • Osoby samostatně výdělečně činné spadají do cílových skupin a zároveň splňují principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.

Operační program

 • Integrovaný regionální operační program > Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Sociální podnikání > Investiční

Upozornění a omezení

 • Vhodnými žadateli z řad státní správy a samosprávy jsou kraje, obce a svazky obcí.
 • Vhodnými žadateli z řad příspěvkových organizací jsou organizace zřízené, nebo založené výše uvedenými subjekty.
 • V tomto programu mohou žádat i OSVČ
 • Dotace je poskytována formou de minimis:
  • Celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.
  • Např. pokud účetní období odpovídá kalendářnímu roku – pro všechny podpory udělené v roce 2015 se započítávají všechny podpory de minimis udělené po 1. lednu 2013.

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • NNO, církve
Typ žadatele Míra podpory v %
MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 85
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 85
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 85
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 85
NNO, církve 85

Územní omezení

Území obcí s rozšířenou působností, kde se nenacházejí sociálně vyloučené lokality. Mimo hl. m. Praha

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem