Splníme Vám víc než jen 3 přání

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 152. výzva - vládní budovy


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 07. 2020 - 31. 05. 2021

Zaměření programu

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti ústředních vládních budov.

Podporované aktivity:

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:
 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace otvorových výplní
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému)
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.


Typy příjemců
 • organizační složky státu,
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty.

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Forma podpory

 • dotace
 • finanční nástroj

Podporované oblasti

 • Energetika

Upozornění a omezení

Stěžejní přílohy:

 • projektová dokumentace na úrovni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu
 • energetický posudek + PENB a EŠOB
 • odborný zoologický posudek (k výskytu synantropních druhů)

Žadatel

 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
státní správa, samospráva 80 100
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 80 100
výzkumná instituce 80 100

 • základní výše podpory je odstupňována 80 – 95 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Možná další bonifikace
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) 100 % dotace
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla nebo TV 85 - 100 % dotace
 • vedle dotace je možné na dofinancování využít tzv. finančních nástrojů (zvýhodněný úvěr)
 • alokace 0,5 mld. Kč

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem