Splníme Vám víc než jen 3 přání

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 146. výzva


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 03. 2020 - 02. 03. 2021

Zaměření programu

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.
Podporované aktivity:
a)
 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace otvorových výplní
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému)
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
b)
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
c)
 • výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Typy příjemců
 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (na území hl. m. Prahy, jinak výzva 152)
 • veřejné výzkumné instituce, (na území hl. m. Prahy, jinak výzva 152)
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace (statní pouze na území hl. m. Prahy, jinak výzva 152)
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Forma podpory

 • dotace
 • finanční nástroj

Podporované oblasti

 • Energetika

Upozornění a omezení

Stěžejní přílohy:

 • projektová dokumentace na úrovni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu
 • energetický posudek + PENB a EŠOB
 • odborný zoologický posudek (k výskytu synantropních druhů)

Žadatel

 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
NNO, církve 30 70
státní správa, samospráva 30 70
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 30 70
vyšší, nebo vysoká škola 30 70
výzkumná instituce 30 70

 • základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Možná další bonifikace
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) 70 % dotace
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla nebo TV 40-60 % dotace
 • v případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč
 • vedle dotace je možné na dofinancování využít tzv. finančních nástrojů (zvýhodněný úvěr)
 • podpořeny mohou být projekty, které získají alespoň 30 bodů dle technicko - ekologických kritérií (bez bonifikací)
 • alokace 2 mld. Kč

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem