Splníme Vám víc než jen 3 přání

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 121. výzva


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 05. 2019 - 03. 02. 2020

Zaměření programu

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.
Podporované aktivity:
a)
 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace otvorových výplní
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému)
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
b)
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Forma podpory

 • dotace
 • finanční nástroj

Podporované oblasti

 • Energetika

Upozornění a omezení

Stěžejní přílohy:

 • projektová dokumentace na úrovni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu
 • energetický posudek + PENB a EŠOB
 • odborný zoologický posudek (k výskytu synantropních druhů)
Upozornění:
 • Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech. Jedná se o objekty, u kterých nelze doložit spotřebu energie za období posledních 5 let.
 • Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb.
 • Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy a jedná se o budovu se dvěma a více nadzemními podlažími nebo stavbu se zvýšeným podlažím (5 m a vyšším), u nichž provedený zoologický průzkum a na jeho základě zpracovaný odborný posudek prokážou výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „živočichů“), je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel vždy doloží odborný posudek
 • Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %
 • Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie i CO2 min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. Do celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.
 • V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval.
 • Nelze podpořit realizaci opatření u rodinných a bytových domů.
 • Projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a veřejných výzkumných institucí realizovaných mimo území hl. města Prahy jsou podporovány v rámci výzvy č. 135.

Žadatel

 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
NNO, církve 35 50
státní správa, samospráva 35 50
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 35 50
vyšší, nebo vysoká škola 35 50
výzkumná instituce 35 50

 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) 70 % dotace
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla 40 % dotace
 • vedle dotace 40 % je možné na dofinancování využít tzv. finančních nástrojů (zvýhodněný úvěr)
 • podpořeny mohou být projekty, které získají alespoň 30 bodů dle technicko - ekologických kritérií (bez bonifikací)
 • alokace 2,5 mld. Kč

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem