Splníme Vám víc než jen 3 přání

Školicí střediska - Výzva III


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 15. 08. 2018 - 30. 05. 2019

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Školicí střediska

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Vzdělávání > 8. Podnikové

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek: rekonstrukce, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, HW a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání;
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: školicí programy, SW a data (musí se jednat odepisovatelná aktiva, která budou evidovaná po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu);
 • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek;
 • Pořízený majetek musí být nový.

!! Stavební práce musí respektovat ceny stavebních prací dle katalogů ÚRS. K plné žádosti musí žadatel předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací dle katalogů ÚRS. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací ÚRS, budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH);
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu;
 • Splátky půjček a úvěrů;
 • Pokuty a penále;
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky;
 • Výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou;
 • Výdaje spojené s administrací projektu;
 • Výdaje na nákup nemovitostí;
 • Výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky;
 • Leasing;
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací, pokud Pravidla způsobilosti výdajů - zvláštní část nestanoví jinak.
 • Další možné nezpůsobilé výdaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů.

Upozornění a omezení

 • Křížové financování není podporováno;
 • Místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt;
 • Finanční zdraví nesmí být nižší než 5 bodů.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Příjemce je povinen zajistit financování výdajů na realizaci projektu včetně DPH;
 • Způsobilé je pouze 1 místo realizace projektu;
 • Vytíženost školicího střediska musí být min. 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 30 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 min);
 • Nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví (viz příloha č. 1 výzvy);
 • V případě, kdy je projekt realizován pouze v části nemovitosti a stavební práce probíhají na celé nemovitosti (např. bude probíhat kompletní rekonstrukce budovy a jen v části vznikne školicí středisko), do ZV bude započítán ekvivalent celkových nákladů na rekonstrukci, který bude odpovídat poměru celkové podlahové plochy objektu: podlahové ploše školicího střediska. Totéž se použije i pro projektovou dokumentaci, stavební dozor atd.;
 • Způsobilá podlahová plocha míst nesloužících výhradně jako školicí místnost nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností v m2;
 • Pokud je součástí projektu technické zhodnocení nemovitostí, je toto způsobilé pouze v případě, že nemovitost je ve vlastnictví žadatele;
 • Projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o využití školicího střediska pro účely praxe či školení, budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 500 000 5 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 500 000 5 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 500 000 5 000 000

Povinné přílohy

 • Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří.
 • Vyplněný formulář finanční analýzy.
 • Prohlášení k Žádosti o podporu včetně de minimis.
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován.
  • V případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví žadatele, prokáže tento svá vlastnická práva v okamžiku podání Žádosti o podporu dodáním výpisu z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy (ne staršími 3 měsíců).
  • V případě pořízení pozemků nebo budov musí žadatel v okamžiku podání Žádosti o podporu předložit kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní a prokázat, že nemovitost patří (budoucímu) prodávajícímu, a to dodáním výpisu z katastru nemovitostí (ne starším 3 měsíců).
  • V případě nájmu budov žadatel předloží v okamžiku podání Žádosti o podporu nájemní smlouvu příp. smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. Nájemní smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále alespoň 3 let od předpokládaného data ukončení projektu.
 • Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy.
 • V případě provádění stavebních prací na objektu/nemovitosti, který není v majetku příjemce dotace, doloží tento souhlas majitele s realizací projektu.
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zájem firem o školení – vždy dle relevantnosti k projektu).
 • V případě, že bude při realizaci projektu zjištěno, že žadatel nedoložil k Žádosti o podporu přílohy k místu realizace projektu dle skutečnosti (např. zatajení stavebních úprav), může být projekt ukončen. Pokud u takového projektu již byla vyplacena podpora nebo její část, bude příjemce povinen ji vrátit v plné výši, včetně sankcí uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žadatel musí v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce, předložit následující dokumenty:
 • V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, který vyžaduje stavební řízení, předloží žadatel stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby. Tato povinnost se vztahuje i na projekty, u kterých dojde k výstavbě budovy nebo technickému zhodnocení budovy a žadatelé si nebudou v rámci předloženého projektu nárokovat výdaje na výstavbu budovy nebo technické zhodnocení budovy.
 • Aktualizované Prohlášení k Žádosti o podporu včetně de minimis platné k okamžiku schválení projektu.
 • V případě, že výše uvedené nebude poskytovateli dotace předloženo nejpozději do 45 kalendářních dnů (včetně) od zaslání oznámení o doporučení projektu k financování, nedojde z jeho strany k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt bude ukončen bez financování.
 • Žadatel v době před vydáním RoPD na vyzvání doloží vyplněný Formulář pro posouzení podmínky podniku v obtížích obsahující čestné prohlášení, že žadatel není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Územní omezení

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy (není rozhodující sídlo žadatele/příjemce, ale místo realizace).

Podporované aktivity

Ve školicích střediscích podpořených z této výzvy se budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů - CZ-NACE:

 • 10 - 33 Zpracovatelský průmysl (vyjma 12 a 19);
 • 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů;úprava odpadů k dalšímu využití.
 • 41 Výstavba budov
 • 42 Inženýrské stavitelství
 • 43 Specializovaná stavební činnost
 • 61-63 Informační a komunikační činnost
 • 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem