Splníme Vám víc než jen 3 přání

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 10. 12. 2019 - 31. 03. 2020

Zaměření programu

Nemovité a movité "Kulturní památky", sbírky registrované v CES a knihovní fondy evidované v evidenci MK
 • stavební a nestavební úpravy a opravy památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a využívání vhodnou formou.
 • vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie (zahrnující nezbytná stavební a zejména technická opatření), restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a presentaci sbírek a archiválií, veškeré další činnosti směřující k co nejúčinnější presentaci a zpřístupnění kulturního dědictví; v případě sbírek muzejní povahy především inovativní formy presentace, v případě písemného dědictví presentace prostřednictvím současných technických prostředků a technologií po předcházejícím restaurování (v případě papírových nosičů jejich odkyselení) a digitalizaci písemných děl.
 • krátkodobé nové kreativní umělecké aktivity, tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře zaměřené na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití a práci s publikem jako žádaná součást projektu

Operační program

 • FONDY EHP A NORSKA > Kultura

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Revitalizace památek, cestovní ruch

Způsobilé výdaje

 • stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitých kulturních památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, koektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a transformaci pro vhodné využívání kulturního dědictví,
 • úpravy pro nové využití kulturního dědictví,
 • vytváření optimálního prostředí pro uložení a zajištění péče o movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy (zahrnující nezbytná stavební a zejména technická opatření), restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující jejich dlouhodobé uchování, veškeré činnosti směřující k jejich zpřístupnění a dalšímu využití (např. inovativními formami prezentace, digitalizací, atd.),
 • povinné zpřístupnění kulturního dědictví (v maximální možné míře) a jeho prezentace jako nedílná součást projektu
  • v případě nemovitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost (s využitím např. pro kulturní a vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity, komunitní setkávání, inovativní způsoby prezentace kulturního dědictví, podnikání směřující k sociální soudržnosti, atd.),
  • v případě movitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost nebo přístupnost pro studijní účely vč. on-line přístupu k digitalizovanému kulturnímu dědictví,
 • povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu (povinné zpracování až po schválení grantu).
 • Podpořit lze dále následující doplňkové aktivity, které mohou být jednorázovými nebo opakovanými akcemi (akce, které mohou být pouze součástí výše uvedených aktivit):
  • tvůrčí dílny, odborné kurzy/školení, konference nebo semináře zaměřené na obnovu a údržbu kulturního dědictví,
  • tvůrčí dílny, odborné kurzy/školení, konference nebo semináře zaměřené na revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití, management, sociální inkluzi, zapojení místních obyvatel a práci s publikem,
  • krátkodobé aktivity (např. kulturní akce, komunitní setkání, nové kreativní aktivity).

 • Míra spolufinancování - veřejné subjekty, neziskové organizace, církevní organizace 10 %, soukromé subjekty 40 %
 • Vznikají až po schválení žádosti o dotaci
 • Minimálně 15 % ZV musí být směřováno do neinvestičních položek (dle účetnictví žadatele); v případě, že některá žádost o platbu toto nesplní, dojde k jejímu proplacení až ve chvíli, kdy souhrn požadovaných prostředků podmínku bude splňovat

Upozornění a omezení

 • Oprávnění žadatelé - pouze právnické osoby z ČR, či mezinárodní působící v ČR - vlastníci a provozovatelé "Kulturních památek", sbírek registrovaných v CES a knihovních fondů evidovaných v evidenci MK.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.
 • Podpora se netýká "Národních kulturních památek" a "Památek UNESCO".
 • Povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu v době realizace

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
 • společenství vlastníků jednotek
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 60 60 5 140 000 38 550 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 60 60 5 140 000 38 550 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 60 60 5 140 000 38 550 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 60 60 5 140 000 38 550 000
státní podnik 60 60 5 140 000 38 550 000
NNO, církve 90 90 5 140 000 38 550 000
státní správa, samospráva 90 90 5 140 000 38 550 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 90 90 5 140 000 38 550 000
vyšší, nebo vysoká škola 90 90 5 140 000 38 550 000
výzkumná instituce 60 90 5 140 000 38 550 000
společenství vlastníků jednotek 60 60 5 140 000 38 550 000

Přílohy žádosti:

 1. Plán rozvoje kulturního dědictví
 2. Resumé žádosti o grant v anglickém jazyce
 3. Čestné prohlášení
 4. Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem
 5. Čestná prohlášení o vlastnictví / jiném užívacím právu movitého/nemovitého majetku
 6. Závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči
 7. Další přílohy, jsou-li relevantní:
 8. Stavební povolení s nabytím právní moci / stanovisko stavebního úřadu
 9. Stanovisko EIA / Stanovení příslušného úřadu, že EIA není třeba
 10. Projektová dokumentace pro stavební povolení
 11. Podrobný rozpočet stavebních prací
 12. Prohlášení o partnerství / partnerská smlouva
 13. Doklad o právní subjektivitě žadatele - ověřená kopie ne starší než 90 dní
 14. Úředně ověřená kopie úplného posledního znění zakladatelského dokumentu - ne starší než 90 dní
 15. Doklad oprávnění statutárního orgánu jednat za žadatele
 16. Plná moc / pověření k jednání za žadatele při předkládání žádosti - úředně ověřená

Územní omezení

Celá ČR vč. Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem