Splníme Vám víc než jen 3 přání

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 10. 12. 2019 - 31. 03. 2020

Zaměření programu

Nemovité a movité "Kulturní památky", sbírky registrované v CES a knihovní fondy evidované v evidenci MK
 • stavební a nestavební úpravy a opravy památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a využívání vhodnou formou.
 • vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie (zahrnující nezbytná stavební a zejména technická opatření), restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a presentaci sbírek a archiválií, veškeré další činnosti směřující k co nejúčinnější presentaci a zpřístupnění kulturního dědictví; v případě sbírek muzejní povahy především inovativní formy presentace, v případě písemného dědictví presentace prostřednictvím současných technických prostředků a technologií po předcházejícím restaurování (v případě papírových nosičů jejich odkyselení) a digitalizaci písemných děl.
 • krátkodobé nové kreativní umělecké aktivity, tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře zaměřené na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití a práci s publikem jako žádaná součást projektu

Operační program

 • FONDY EHP A NORSKA > Kultura

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Revitalizace památek, cestovní ruch

Způsobilé výdaje

 • 200 000 EUR - 1 500 000 EUR
 • Míra spolufinancování - veřejné subjekty, neziskové organizace, církevní organizace 10 %, soukromé subjekty 40 %
 • Vznikají až po schválení žádosti o dotaci
 • Minimálně 15 % ZV musí být směřováno do neinvestičních položek (dle účetnictví žadatele); v případě, že některá žádost o platbu toto nesplní, dojde k jejímu proplacení až ve chvíli, kdy souhrn požadovaných prostředků podmínku bude splňovat

Upozornění a omezení

 • Oprávnění žadatelé - pouze právnické osoby z ČR - vlastníci a provozovatelé "Kulturních památek", sbírek registrovaných v CES a knihovních fondů evidovaných v evidenci MK.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.
 • Podpora se netýká "Národních kulturních památek" a "Památek UNESCO".
 • Povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu v době realizace

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
 • společenství vlastníků jednotek
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 60 60 3 000 000 22 500 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 60 60 3 000 000 22 500 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 60 60 3 000 000 22 500 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 60 60 3 000 000 22 500 000
státní podnik 60 60 3 000 000 22 500 000
NNO, církve 90 90 4 500 000 33 750 000
státní správa, samospráva 90 90 4 500 000 33 750 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 90 90 4 500 000 33 750 000
vyšší, nebo vysoká škola 90 90 4 500 000 33 750 000
výzkumná instituce 60 90 3 000 000 22 500 000
společenství vlastníků jednotek 60 60 3 000 000 22 500 000

 • Při podání žádosti bude vyžadováno stavební povolení (v případech, kde to vyžaduje zákon).

Územní omezení

Celá ČR vč. Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem