Splníme Vám víc než jen 3 přání

Potenciál - Výzva VII


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 04. 09. 2020 - 23. 11. 2020

Zaměření programu

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra;

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Potenciál

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výzkum, vývoj

Způsobilé výdaje

 • nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra VaV; stavby/stavební práce;
 • pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců, software apod;
 • náklady na povinnou publicitu projektu.

 • musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, tzn. v den podání žádosti o podporu
 • náklady na nákup pozemku mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních výdajů;
 • náklady na pořízení stavby a novostavbu mohou dosáhnout nejvýše 40 % celkových způsobilých investičních výdajů;
 • dlouhodobý nehmotný majetek pak max. 50 % z celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.

Upozornění a omezení

 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro pro účely zajištění aktivit projektu, činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč
 • každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt;
 • nejzazší datum ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. 12. 2022;
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií;
 • podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků lze poskytnout pouze v případě projektů se 100% vazbou na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) nebo projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou, že MSP bude využívat pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let) minimálně z 30 % strojního času (kód intervence 063).

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 2 000 000 50 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 2 000 000 50 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 2 000 000 50 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 50 2 000 000 50 000 000
státní podnik 50 2 000 000 50 000 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 50 2 000 000 50 000 000
vyšší, nebo vysoká škola 50 2 000 000 50 000 000
výzkumná instituce 50 2 000 000 50 000 000

 • Přílohy žádosti:
Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit za sebe i za jednotlivé partnery projektu následující dokumenty:
  • Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě účetně uzavřená období;
  • Formulář finančního a nefinančního zdraví;
  • Prohlášení k žádosti bez de minimis;
  • Doklad o vlastnických právech k pozemkům a budovám (výpis z KN, snímek z katastrální mapy – ne starší 3 měsíce; kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní + výpis z KN jako doklad, že objekt patří prodávajícímu; nájemní smlouva příp. smlouva o smlouvě budoucí nájemní minimálně po dobu realizace projektu a dále alespoň 5 let od předpokládaného data ukončení projektu);
  • V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy se dokládá výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo k pozemku, na kterém bude výstavba uskutečněna, popř. kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemku, na kterém má být stavba uskutečněna, příp. výpis z katastru nemovitostí prokazující 100 % vlastnictví pozemku mateřskou společností příjemce.
  • V případě technického zhodnocení pronajaté budovy předloží Žadatel o poskytnutí dotace souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení pronajaté budovy či její části (formou dodatku k nájemní smlouvě či úpravou samotné nájemní smlouvy).
  • Podnikatelský záměr dle stanovené osnovy.
  • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní).
  • Položkový rozpočet stavby na základě aktuálního ceníku ÚRS/RTS
  • Souhrnný kumulativní rozpočet projektu
  • Dokument o provedeném průzkumu VaV kapacit, ze kterého bude patrné, zda v okolí (NUTS II s místem realizace projektu) existuje/neexistuje obdobná kapacita. V případě, že obdobná VaV kapacita existuje, uvést řádné odůvodnění, proč tato kapacita nemůže být využita pro daný projekt.
 • K podpisu Podmínek o poskytnutí dotace:
  • V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy územní rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo územní souhlas, případně účinnou veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující a zároveň stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby. V případě stavebních uprav, které nepodléhají stavebnímu řízení vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt.
  • Tato povinnost se vztahuje i na projekty, u kterých v rámci vybudování VIK dojde k výstavbě budovy nebo technickému zhodnocení budovy a Žadatelé si nebudou v rámci předloženého projektu nárokovat výdaje na výstavbu budovy nebo technické zhodnocení budovy.
  • Aktualizované Prohlášení bez de minimis

Územní omezení

 • území České republiky mimo území hl. m. Prahy;
 • bonifikovány budou projekty s místem realizace ve zvýhodněných regionech. Jedná se o okresy vykazující podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením Výzvy).

Podporované aktivity

 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem