Splníme Vám víc než jen 3 přání

Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 140


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 03. 2020 - 30. 11. 2020

Zaměření programu

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů).

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Posílit přirozené funkce krajiny

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Opatření v přírodě a krajině

Upozornění a omezení

 • max. do 85 % celkových způsobilých výdajů
 • zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 75 %
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 80 % (v případě realizace ÚSES 90 %, v případě realizace vodních nádrží – rybníků 60 %)
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 80 %
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 75 %
 • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimat 75 %
 • min. výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH), max. celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH (alokace 300 mil. Kč)

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 100
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 100
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 100
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 50 100
státní podnik 50 100
NNO, církve 50 100
státní správa, samospráva 50 100
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 50 100
vyšší, nebo vysoká škola 50 100
výzkumná instituce 50 100

Ostatní typy příjemců:

 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Územní omezení

 • území celé ČR, mimo území hl. města Prahy

Podporované aktivity

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků
 • v souvislosti s doprovodnou vegetací obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy)
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nové či rekonstrukce stávající břehové zeleně při respektování přístupů ochrany území před povodněmi
 • vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav
 • dosadby a podsadby melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů

Vyjma opatření na zpracování plánů ÚSES a opatření vyplývajících z plánů dílčích povodí.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem