Splníme Vám víc než jen 3 přání

Poradenství - Výzva I


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 05. 08. 2019 - 05. 12. 2019

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Pořízení technologií
 • ICT

Způsobilé výdaje

 1. nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení);
 2. nákup externích poradenských služeb, které budou zacílené na zvyšování digitální transformace malých a středních podniků se zhodnocením současného technického stavu a zpracovaní Plánu digitální transformace společnosti včetně vypracování finančního rozpočtu na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které budou splňovat podmínku propojení nově pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací;
  • výdaje na realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie

Nezpůsobilé výdaje

 1. aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí
 2. aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým
 3. výrobní aktivity
 4. marketing, design, analýzy trhu, školení, stáže, nákup majetku, finanční audit
 5. poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje podporované v prioritní ose 1
 6. poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako jsou například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama ve smyslu čl. 18 Nařízení EU č. 651/20145
 7. poradenství v oblasti financí a dotací
 8. poradenské služby zaměřené na certifikaci osob

Upozornění a omezení

 • Malé a střední podniky („MSP“); žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

 • Aktivita 1 - počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb není omezen; výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu; v případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %
 • Aktivita 2 - výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu; výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie, a to v souladu s podmínkami vyhlašovaných výzev zaměřených na růst a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace; v případě, že nedojte ke splnění podmínky realizace schváleného plánu digitální transformace v minimálním rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 30 %
 • podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů
 • externí poradce poskytující poradenskou službu musí splnit podmínku způsobilosti, která spočívá v doložení 3 referenčních zakázek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, resp. v případě přímého výběru pod 500 tis. bez DPH požadavek na 3 referenční zakázky za poslední 3 roky před podáním žádosti o podporu. Referenční zakázky musí svým předmětem plnění a finančním plněním odpovídat požadovaným poradenským službám, na které bude čerpána dotace v rámci předloženého projektu. Dokumenty prokazující splnění uvedené podmínky musí žadatel předložit k žádosti o platbu.
 • výdaje se nesmí týkat poradenství k prodloužení platnosti certifikátu, obnovení certifikátu/následný certifikát, akceptovány jsou pouze výdaje na poradenské služby zacílené na získání nového certifikátu, kterým ještě žadatel nedisponuje
 • v rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu 1 i 2; v případě zájmu o aktivitu 1 i 2 musí předložit žádosti samostatně
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty na jedno IČ

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 100 000 1 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 100 000 1 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 100 000 1 000 000

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. města Prahy

Podporované aktivity

 1. CZ-NACE - Sekce B - Těžba a dobývání: oddíl 8
 2. CZ-NACE - Sekce C - Zpracovatelský průmysl: oddíly 10, 11, 13-18, 20-33 (s výjimkou 16.1 u zemědělských podnikatelů a výrobků, které spadají do Společné zemědělské politiky)
 3. CZ-NACE - Sekce E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi: 38
 4. CZ-NACE - Sekce F – Stavebnictví: oddíly 41-43
 5. CZ-NACE - Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel: oddíly 46.3, 46.4, 46.5, 47 (s výjimkou 47.3 a 47.8)
 6. CZ-NACE - Sekce J - Informační a komunikační činnost: oddíly 58-63
 7. CZ-NACE - Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti: oddíl 71
 8. CZ-NACE - Sekce S - Ostatní činnosti: oddíl 95

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem