Splníme Vám víc než jen 3 přání

PEČOVATELSKÝ BYT (PČB) - výzva pro rok 2020


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 21. 10. 2019 - 21. 01. 2020

Operační program

 • Podporované byty

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výstavba nebo rekonstrukce budov

Způsobilé výdaje

 • Uznatelné v případě výstavby jsou např. výdaje na zařízení staveniště; demoliční práce vyjma demolice původní stavby; pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu/domu, doprava materiálu, demontáž a likvidace stávajícího zařízení, uložení na skládce, revize a zkoušky.
 • V případě, že v rámci akce jsou realizované dotované a nedotované byty a komerční prostory, náklady na společné části domu se uznávají v poměrech dle výměr podlahové plochy dotovaných bytů ku nedotovaným bytům a komerčním prostorům.

Nezpůsobilé výdaje

 • Uznatelné nejsou výdaje na pořízení pozemku, budovy, na projektovou dokumentaci, na stavební dozor a autorský dozor a výdaje související s vypracováním žádosti o dotaci.

Upozornění a omezení

Příjemcem dotace je právnická osoba.


Výše dotace
 • dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na 1 bytovou jednotku (celková dotace = součet počtu bytových jednotek x dotace)
 • 600 000,- Kč na 1 bytovou jednotku
 • dotace poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra (nařízení Komise EU č. 360/2012 )

Cílová skupina:
 • Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
  • věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo
  • zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách.
 • Bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná ČSÚ bude umístěna také na webových stránkách MMR.

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:
 • podporovaným bytem nájemní byt určený k sociálnímu bydlení postavený nebo pořízený se státní dotací podle tohoto podprogramu;
 • Pečovatelským bytem podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu;
 • výstavbou:
  • novostavba bytového domu;
  • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě;
  • nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě;
  • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
  • stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.
 • podlahovou plochou bytu součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, kromě svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou;
 • bytovým domem je stavba pro bydlení se čtyřmi a více byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Podmínky pro použití dotace a nakládání s podporovanými byty
 1. Pečovatelské byty mohou vzniknout výstavbou;
 2. stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu;
 3. podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2;
 4. v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách;
 5. v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby;
 6. příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu bytu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy nejvíce o další dva roky;
 7. příjemce dotace může uzavřít smlouvu podle bodu 6. také s osobou z cílové skupiny podle písmena b) definice cílové skupiny, která je v ekonomicky aktivním věku, a to pouze v případě, že počet takto pronajatých bytů nepřesáhne 20 % z celkového počtu bytů, na které byla dotace poskytnuta;
 8. pro případ přechodu nájmu pečovatelského bytu po úmrtí původního nájemce na osobu, která nepatří do cílové skupiny, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vyloučeno použití ustanovení § 2285 občanského zákoníku o obnovování nájmu. Taková osoba musí vyklidit byt nejdéle do 30 dnů po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán. V případě přechodu nájmu na osobu, která ke dni přechodu nedosáhla osmnácti let, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, že nájem skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel.
 9. v případě že nedojde k přechodu nájmu podle § 2279 a násl. občanského zákoníku a nájem bytu bude předmětem dědictví, bude příjemce dotace postupovat podle § 2283 občanského zákoníku. To znamená, že vypoví nájem s dvouměsíční výpovědní lhůtou nejpozději do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, nedošlo k přechodu nájmu bytu, a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.

Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny následující podmínky:
 • žádost o dotaci je podána do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) v termínu stanoveném správcem programu;
 • žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti;
 • žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotním pojišťovnám, státním fondům nebo bankám;
 • žadatel o dotaci není podnikem v obtížích, ve smyslu čl. 2.1. Sdělení komise Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C244/02);
 • v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku;
 • obec souhlasí se vznikem podporovaných bytů ve své lokalitě;
 • žadatel doloží věcné zdůvodnění záměru a potřebnost vzniku podporovaných bytů;
 • žadatel na tuto akci nečerpal investiční prostředky z ESIF;
 • pozemek, na kterém vzniknou podporované byty, není v záplavovém území, nebo musí být pojistitelný proti povodni a vodoprávní úřad pro něj musí vydat souhlasné stanovisko s příp. omezujícími podmínkami pro výstavbu;
 • žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování podporovaných bytů;

V případě výstavby bytu:
 • žadatel má na akci povolení stavby, pokud je stavebním zákonem vyžadováno;
 • pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele, na pozemku nevázne žádné zástavní právo ve prospěch třetí osoby, mimo zástavní právo na dofinancování akce zanesené po vydání registračního listu, nebo exekuce ve prospěch třetí osoby nebo zajištění převodu práva;
 • budova, ve které vzniknou podporované byty, resp. nemovitá věc, jejíž součástí je budova, ve které vzniknou podporované byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele, na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne žádné zástavní právo, mimo zástavní právo na dofinancování akce zanesené po vydání registračního listu, nebo exekuce ve prospěch třetí osoby nebo zajištění převodu práva
 • bude-li přístup do objektu s upravitelnými byty umístěn na pozemku, jenž není ve výlučném vlastnictví žadatele o dotaci, musí být vztah k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu do objektu po dobu udržitelnosti právně zajištěn (např. právem stavby, věcným břemenem, pachtovní smlouvou, neodvolatelným souhlasem atd.)
 • žadatel doloží investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby, specifikuje zdroje financování výstavby a provozu podporovaných bytů;
 • v případě výstavby v případě bytových domů, kde není žádný dům způsobilý k bydlení, je nezpůsobilost bytů k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy doložena posudkem autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, nebo znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem v oboru pozemní stavby a v případě potřeby statika staveb;
 • v případě výstavby musí budova splňovat požadavky na energetickou náročnost budov platné minimálně pro třídu B podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů;
 • při výstavbě bytového domu s upravitelnými byty musí být zajištěn bezbariérový přístup ke všem upravitelným bytům i sdíleným prostorům;
 • dotaci nelze poskytnout na akci ukončenou před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
 • společenství vlastníků jednotek
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 100 600 000 12 500 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 100 600 000 12 500 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 100 600 000 12 500 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 100 600 000 12 500 000
státní podnik 100 600 000 12 500 000
NNO, církve 100 600 000 12 500 000
státní správa, samospráva 100 600 000 12 500 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 100 600 000 12 500 000
vyšší, nebo vysoká škola 100 600 000 12 500 000
výzkumná instituce 100 600 000 12 500 000
společenství vlastníků jednotek 100 600 000 12 500 000

Přílohy k žádosti o dotaci:

 • prohlášení žadatele, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám nebo bankám;
 • prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2.1 Sdělení komise „Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích“ (2004/C 244/02), prověřené podle pomůcky pro kontrolu kritérií podniku v obtížích, která je k dispozici na stránkách ÚOHS ([1]), a to pokud žádá o dotaci v režimu SGEI de minimis;
 • prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvidaci;
 • souhlasné stanovisko obce s realizací záměru provozování podporovaných bytů v lokalitě obce v případě, že žadatelem není obec;
 • věcné zdůvodnění záměru a potřebnost vzniku podporovaných bytů;
 • čestné prohlášení, že akce nebude spolufinancována z prostředků ESIF
 • doklad o právní subjektivitě, tato podmínka se netýká žadatele, kterým je obec;
 • doklad o tom, že pozemek, na kterém vzniknou podporované byty, neleží v záplavovém území, potvrzený příslušným vodoprávním úřadem. V případě, že pozemek leží v záplavovém území, předloží žadatel příslib pojišťovny o budoucím uzavření smlouvy o pojištění pro případ povodně a souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu;
 • případně jiné doklady požadované správcem programu;
 • investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby, a který obsahuje:
  • z projektové dokumentace stavby:
   • průvodní, souhrnnou technickou a technickou zprávu;
   • koordinační situaci stavby, případně jiný situační výkres požadovaný v rámci stavebního řízení. V případě, že není situace stavby požadována v rámci stavebního řízení, předloží žadatel katastrální mapu se zakreslením objektu;
   • výkresy půdorysů potvrzené stavebním úřadem (každý upravitelný byt musí být vyznačený v příslušném půdoryse), řezů a pohledů (architektonicko-stavební řešení); technické zprávy jednotlivých profesí (technika prostředí staveb);
  • předpokládaný podrobný položkový rozpočet stavby;
  • technicko-ekonomické zdůvodnění stavby;
  • popis zabezpečení a financování provozu podporovaných bytů;
 • pro výstavbu v rámci bytového domu, kde není žádný byt způsobilý k bydlení, posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, nebo znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem v oboru pozemní stavby nebo v případě potřeby statika staveb dokládající nezpůsobilost bytů k bydlení;
 • výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, kde má být výstavba podporovaných bytů prováděna;
 • pravomocné stavební povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oprávnění na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, pokud jsou stavebním zákonem vyžadovány;
 • průkaz energetické náročnosti budovy;

Územní omezení

 • celé území ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem