Splníme Vám víc než jen 3 přání

Obnovitelné zdroje energie - Výzva V


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 09. 2019 - 31. 03. 2020

Zaměření programu

Podporované aktivity
 • výstavba větrných elektráren,
 • instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel,
 • instalace solárních termických systémů,
 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).
Nepodporované aktivity
 • výstavba či rekonstrukce geotermálních zdrojů či bioplynových stanic,
 • využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by e jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Obnovitelné zdroje energie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Obnovitelné zdroje energie

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek, pouze pokud je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku.
Míra podpory z prokázaných způsobilých výdajů:
 • Vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících BPS: až do výše 50/45 % způsobilých výdajů pro malé/střední podniky;
 • VTE, TČ, termické solární systémy, MVE a KVET z biomasy, výtopny z biomasy: až do výše 80/70 % způsobilých výdajů pro malé/střední podniky.
Způsobilé náklady jsou upravovány dle metodiky (odečet nákladů referenční investice, která je stanovena metodikou):
 • Vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících BPS: investiční náklady, kdy výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých výdajů se odečte provozní zisk.
 • KVET z biomasy: způsobilými náklady jsou dodatečné náklady ve srovnání s běžným zařízením (odečtou se investiční náklady běžného zařízení).
 • MVE a výtopna z biomasy: způsobilé výdaje se určí na základě srovnání s podobnou investicí, které je méně šetrná k životnímu prostředí (odečtou se investiční náklady referenční varianty).
 • Pro VTE, TČ, termické solární systémy bude výpočet způsobilých výdajů upřesněn.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH,
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu mimo výdajů na projektovou dokumentaci a energetický posudek,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • pokuty a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • nákup pozemků a budov,
 • leasing,
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací,
 • výdaje spojené s administrací projektu,
 • výdaje na které již byla poskytnuta podpora.

Upozornění a omezení

 • Žadatel / příjemce podpory má povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy). Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč formulář finanční analýzy, v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.
 • Žadatel / příjemce podpory má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Přílohy žádosti:
 • projektová dokumentace nejméně ve stupni pro stavební povolení
 • položkový rozpočet dle ceníku ÚRS/RTS či Callida
 • případně technický popis/indikativní nabídky na pořizované technologie dokládající cenu obvyklou
 • doložení propojenosti podniku
 • účetní výkazy včetně přílohy účetní závěrky za poslední dvě uzavřená účetní období
 • energetický posudek
 • žadatel musí být vlastníkem nebo nájemcem nemovitostí, kde bude projekt realizován (doloženo výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvu) – povinnost může být splněna i zřízením věcného břemene ve prospěch žadatele (zřízení věcného břemene musí být doloženo nejpozději do termínu podání první žádosti o platbu)
 • doklady dle stavebního zákona (bodově zvýhodněno)
Nejpozději k žádosti o platbu:
 • předložit licenci na výrobu elektrické energie nebo licenci na výrobu a rozvod tepelné energie.
Klíčová poznámka
 • Energetický posudek a PD nebudou nově způsobilé.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 0 80 500 000 380 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 0 80 500 000 380 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 0 70 500 000 380 000 000

 • Vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu.
 • Podpořen nebude projekt rekonstrukce / modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším nez 20 MW.
 • Projekty obsahující kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány jenom v případě, pokud splní kritéria vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla.
 • V případě podpory biomasy budou podporována zařízení využívající jako palivo pelety nebo dřevní štěpku a využívající lokální udržitelnou biomasu. Lokální biomasa je biomasa ze zdroje, který se nachází ve stejném kraji jako podporovaný zdroje na biomasu nebo do vzdálenosti 100 km od podporovaného zdroje na biomasu. Smlouva o dodávce biomasy zavazuje dodavatele prokázat příjemci lokální původ biomasy pomocí označení všech dodávek lesní biomasy Kódem lesního hospodářského celku, ze kterého biomasa pochází, v souladu s Přílohou Vyhlášky 285/2013 Sb. V případě nelesní biomasy zaručí dodavatel lokální původ biomasy sdělením katastrálního území původu všech dodávek nelesní biomasy.
 • V případě projektu, který bude využívat dřevní biomasu, je nutno zajistit udržitelné dodávky z lokálních zdrojů. Tato udržitelná dodávka z lokálních zdrojů je buď z vlastních lokálních zdrojů, nebo bude potvrzená příslibem dodávky dřevní biomasy ve formě smlouvy o smlouvě budoucí od lokálního dodavatele
 • Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MWe.
 • V případech, kde bude uplatněna pouze monovýroba tepla, tak musí být analýzou prokázáno, že se jedná o energeticky efektivnější aplikaci než kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) anebo pokud není technicky možné KVET využít, tak musí být zajištěno výrazné zlepšení energetické účinnosti dálkového vytápění
 • V případě projektů týkající se vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic do vzdálené kogenerační jednotky musí být zajištěno, že nedojde ke změně instalovaného elektrického výkonu, který je uveden v příslušné licenci na výrobu elektrické energie podle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění včetně souvisejících vyhlášek,
 • Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie v případě projektu MVE: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu větší nebo rovna 85 %, u renovací starších typů větší nebo rovna 80 % (měřeno na spojce turbíny)

Územní omezení

Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem