Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nízkouhlíkové technologie - vtláčení bioplynu - výzva IV.


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 03. 12. 2018 - 30. 09. 2019

Zaměření programu

Demonstračním/inovativním projektem se pro tuto Výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/inovativního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem je podnikatelský subjekt.
Dalším typem inovativního projektu je aplikace inovativní technologie, která je již dostupná v zahraničí či v ČR, ale její různé formy použití nejsou přeneseny/vyzkoušeny/zcela implementovány v rámci podnikatelského prostředí České republiky.
Podporované aktivity a) Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě. b) Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.). Nepodporují se činnosti v oblasti prvovýroby.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Nízkouhlíkové technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Nízkouhlíkaté technologie

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • projektová dokumentace, inženýrská činnost

Nezpůsobilé výdaje

 • komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • výzkumné, vývojové projekty

Upozornění a omezení

 • Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
  • TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
  • TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
  • TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí.
 • Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, účast na tematické konferenci/semináři) v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu.
 • Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
 • Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení, nebude podpořen.
 • Zbytkový plyn vypouštěný do ovzduší nesmí být v míře vyšší než 0,5 % roční sumy metanu v bioplynu, jenž vstupuje do úpravny na biometan. Pokud projekt tuto podmínku nesplňuje, není způsobilý pro hodnocení.
 • V případě vtláčení biometanu do sítě předložení protokolu o zajištění technické kapacity od správce distribuční soustavy, kde bude těžební plynovod k distribuční soustavě připojen.
 • V případě plnění biometanu v rámci místní infrastruktury předložení smlouva o smlouvě budoucí týkající se dodávky minimálně 50% dodávky mimo vlastní spotřebu.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 3 žádosti o dotaci.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
Typ žadatele Výše dotace v Kč
MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 500 000 35 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 500 000 35 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 500 000 35 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 500 000 35 000 000
státní podnik 500 000 35 000 000

Typy podporovaných právních forem:

 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • komanditní společnost – k.s.
 • akciová společnost – a.s.
 • evropská společnost
 • státní podnik

Hlavní povinné přílohy
 • projektová dokumentace (technický popis)
 • položkový rozpočet
 • územní rozhodnutí, případně prohlášení stavebního úřadu, že je nerelevantní
 • podnikatelský záměr
 • zápis skutečných vlastníků u příslušného krajského soudu

Územní omezení

Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem