Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny - výzva VI.


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 11. 09. 2020 - 21. 12. 2020

Zaměření programu

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti druhotných surovin.
Demonstračním/inovativním projektem se pro tuto Výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/inovativního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem je podnikatelský subjekt.
Dalším typem inovativního projektu je aplikace inovativní technologie, která je již dostupná v zahraničí či v ČR, ale její různé formy použití nejsou přeneseny/vyzkoušeny/zcela implementovány v rámci podnikatelského prostředí České republiky.

Podporované aktivity
 • Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností;
 • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny);
 • Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Druhotnou surovinou se rozumí následující kategorie materiálů:
 • Vedlejší produkty (movitá věc vznikající jako nedílná součást výroby, jejímž prvotním cílem však není výroba či získání této věci);
 • Upravený odpad, který přestal být odpadem poté, co splnil podmínky a kritéria pro něj za tímto účelem stanovena (tzv. neodpad);
 • Materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, příp. dalších výrobků využitelných pro další zpracování;
 • Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití (ať už pro využití ve vlastní výrobě, nebo jiným výrobcem či zpracovatelem).

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Nízkouhlíkové technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Nízkouhlíkaté technologie

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Nezpůsobilé výdaje

 • komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • výzkumné, vývojové projekty
 • technologie zpracovávající komunální odpad

Upozornění a omezení

 • Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
  • TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
  • TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
  • TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí.
 • Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, polepka auta (logo EU), účast na tematické konferenci/semináři) v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu.
 • Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení, nebude podpořen.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci.
 • v rámci podnikatelského záměru nutné uvést celní kódy výstupu projektu.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 0 45 1 000 000 70 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 0 45 1 000 000 70 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 0 35 1 000 000 70 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 0 25 1 000 000 70 000 000
státní podnik 0 25 1 000 000 70 000 000

Nelze podpořit projekty ve prospěch činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, v odvětví dopravy, jakož i v odvětví související infrastruktury, ve výrobě a distribuci energie a v oblasti energetické infrastruktury. Oblasti cestovního ruchu, zemědělství a tabákového průmyslu jsou rovněž nepodporovaná odvětví

Typy podporovaných právních forem:

 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • komanditní společnost – k.s.
 • akciová společnost – a.s.
 • evropská společnost
 • státní podnik

Hlavní povinné přílohy
 • projektová dokumentace (technický popis)
 • položkový rozpočet
 • územní rozhodnutí, případně prohlášení stavebního úřadu, že je nerelevantní
 • studie proveditelnosti
 • výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů

Územní omezení

Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem