Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie - výzva VI.


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 14. 09. 2020 - 25. 11. 2020

Zaměření programu

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti akumulace energie.
Demonstračním/inovativním projektem se pro tuto Výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/inovativního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem je podnikatelský subjekt.
Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií). Chemickým principem akumulace energie jsou moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie). Fyzikálním principem akumulace energie jsou setrvačníky, akumulace energie založená na stlačeném vzduchu.

Podporované aktivity
 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Nízkouhlíkové technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Nízkouhlíkaté technologie

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Nezpůsobilé výdaje

 • komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • výzkumné, vývojové projekty

Upozornění a omezení

 • Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
  • TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
  • TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
  • TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí.
 • Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, účast na tematické konferenci/semináři) v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu.
 • Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
 • Nejsou podpořeny olověné akumulátory.
 • Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení, nebude podpořen.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 0 80 300 000 5 100 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 0 80 300 000 5 100 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 0 70 300 000 5 100 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 0 60 300 000 5 100 000
státní podnik 0 60 300 000 5 100 000

Typy podporovaných právních forem:

 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • komanditní společnost – k.s.
 • akciová společnost – a.s.
 • evropská společnost
 • státní podnik

Hlavní povinné přílohy
 • projektová dokumentace (technický popis)
 • položkový rozpočet
 • územní rozhodnutí, případně prohlášení stavebního úřadu, že je nerelevantní
 • podnikatelský záměr
 • výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů

Územní omezení

Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem