Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 06. 2019 - 31. 10. 2019

Zaměření programu

 • Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6
 • Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík
 • Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Operační program

 • Integrovaný regionální operační program > Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Doprava > Veřejná doprava

Způsobilé výdaje

 • Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu
  • Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Pořízení majetku
   • nákup nových silničních vozidel kategorie M2 a M3 podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.:
    • autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn) nebo LNG (zkapalněný zemní plyn),
    • autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na elektřinu (elektrobus) nebo vodík,
   • nákup nových drážních vozidel pro trolejbusovou nebo tramvajovou dráhu:
    • trolejbusů nebo parciálních trolejbusů (s alternativním pohonem) pro veřejnou drážní dopravu,
    • tramvají pro veřejnou drážní dopravu,
   • nákup modernizovaných tramvají pro veřejnou drážní dopravu,
   • pořízení informačního systému, odbavovacího systému nebo systému pro preferenci v silničním provozu do nakupovaného vozidla veřejné dopravy, není-li takový systém součástí základní výbavy vozidla.
 • Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
  • Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
   • výdaje na zpracování studie proveditelnosti,
   • výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení.
  • Povinná publicita
   • výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných pravidel.
  • DPH
   • pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet na vstupu,
   • DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Nezpůsobilé výdaje

 • výdaje na servis, opravu nebo modernizaci vozidel, s výjimkou nákupu modernizovaných tramvají,
 • DPH vztahující se přímo k nákupu vozidel,
 • DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu a výdaje spojené s řízením a administrací projektu, s výjimkou zpracování studie proveditelnosti a zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
 • výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním studie proveditelnosti,
 • výdaje na nepovinnou publicitu,
 • výdaje na stavby a stavební úpravy,
 • výdaje na nákup nemovitostí,
 • správní poplatky,
 • úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
 • pojištění,
 • bankovní záruky,
 • pokuty,
 • manka a škody,
 • jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň darovací, daň dědická apod.),
 • cla,
 • výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,
 • výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,
 • běžné provozní a režijní výdaje,
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • cestovní náhrady,
 • provize,
 • rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,
 • kurzové ztráty,
 • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • veškeré výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.),
 • výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,
 • výdaje na audit projektu,
 • jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,
 • část výdajů na vedlejší aktivity projektu, převyšující 15 % celkových způsobilých výdajů projektu; konečná výše celkových způsobilých výdajů je známa po skončení poslední etapy realizace projektu,
 • další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, uvedené v tomto dokumentu.

Upozornění a omezení

Příjemce podpory:

 • Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy,
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní správa, samospráva
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 85 4 250 000 144 500 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 85 4 250 000 144 500 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 85 4 250 000 144 500 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 85 4 250 000 144 500 000
státní správa, samospráva 90 4 500 000 153 000 000

Povinné přílohy:

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
 5. Licence k provozování linkové osobní dopravy
 6. Studie proveditelnosti
 7. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
 8. Průzkum trhu
 9. Seznam objednávek – přímých nákupů

Územní omezení

Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj)

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem