Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nemovitosti - Výzva VI


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací

Zaměření programu

 • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Nemovitosti

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výstavba nebo rekonstrukce budov

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

Způsobilé výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, tzn. v den podání žádosti.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH),
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou,
 • výdaje spojené s administrací projektu,
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky,
 • leasing.

Upozornění a omezení

Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů do jedné z následujících kategorií:

 • brownfield,
 • nemovitost k rekonstrukci.

Velikost podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem Projektu, musí po realizaci projektu dosahovat minimálně 250 m2.

Objekt, který je předmětem Projektu, je v současné době technicky zanedbaný a pro ekonomickou činnost Uživatele nemovitosti jej lze efektivně využít pouze za podmínky realizace Projektu rekonstrukce. Projekt rekonstrukce nelze realizovat výhradně za účelem nevyhovujícího dispozičního řešení stávajících nemovitostí.

V rámci Projektu rekonstrukce objektu je možné zařadit mezi způsobilé výdaje projektu náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 100 % původního stavu objektu, který je předmětem Projektu.

Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci řešených objektů musí být vyšší než obvyklá cena těchto objektů před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku. Musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 1 000 000 30 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 1 000 000 30 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 1 000 000 30 000 000

Žadatel musí v okamžiku podání Žádosti o podporu předložit následující dokumenty:

 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců).
 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří.
 • Vyplněný formulář finanční analýzy.
 • Prohlášení k Žádosti o podporu bez de minimis.
 • Situační nákres na podkladě katastrální mapy (s jasným vyznačením stávajícího a plánovaného stavu).
 • Stavební povolení, případně územní rozhodnutí/územní souhlas v právní moci, existuje-li již v této fázi projektu. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení bude upřesněn výzvou. V případě novostavby/rekonstrukce v rozsahu, který vyžaduje územní a stavební řízení, musí žadatel do tohoto data doložit stavební povolení v právní moci, případně Ohlášení, či potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba povolení ani ohlášku nevyžaduje. V případě, že výše uvedené nebude poskytovateli dotace předloženo, nedojde z jeho strany k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt bude ukončen bez financování.
 • Fotodokumentace současného stavu nemovitosti (min. 5 fotografií exteriéru ze všech stran a min. 5 fotek interiérů každého z dotčených objektů).
 • Doklad o podání žádosti o zapsání dotčené nemovitosti do NDB. Žadatel je povinen registrovat všechny nemovitosti (objekty), které jsou dotčeny projektem. Součástí registrace bude relevantní výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapy, podrobný popis řešených objektů, jejich zakreslení do katastrální mapy (jasné, barevné a přehledné vyznačení) a fotografie (5x interiér, 5x exteriér za každý řešený objekt), více viz https://brownfieldydotace.czechinvest.org/.
 • Harmonogram projektu s vyznačením klíčových termínů (uzavření Smlouvy o dílo, stavební povolení, předání staveniště, dokončení, kolaudace).
 • Písemný souhlas současného vlastníka nemovitostí dotčených projektem s jejich prodejem příjemci dotace.
 • Cenu obvyklou každé dotčené nemovitosti (objektu) doloženou znaleckým posudkem (ne starším 6 měsíců před zahájením projektu) zpracovaným soudním znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Posudek bude vždy označen jako posudek na „cenu obvyklou“, přičemž v případě existence více posuzovaných objektů musí být z posudku zřejmá cena obvyklá za každý objekt jednotlivě. Cenou obvyklou se z věcného hlediska rozumí cena objektu (nemovitosti) včetně pozemku tímto objektem zastavěného.
 • Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy.
 • Položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem nebo technikem na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS (ve formátu .xls).
 • Podlahovou plochu a obestavěný prostor před a po realizaci potvrzené autorizovanou osobou.
 • Prokázání stáří podnikatelského objektu (žadatel doloží komunikaci se stavebním úřadem, ze které bude patrná žádost o vydání stanoviska k poslední kolaudaci na objektu, resp. k posledním stavebním úpravám vyžadujícím povolení stavebního úřadu, a vydané stanovisko stavebního úřadu, i v případě negativní odpovědi. Pokud na základě stanoviska stavebního úřadu nebude možné určit stáří objektu, může žadatel doložit poslední kolaudační rozhodnutí k nemovitosti. Jestliže žadatel nedisponuje žádným kolaudačním rozhodnutím, může doložit stáří posudkem soudního znalce v oboru oceňování staveb opatřené kulatým razítkem znalce.)
 • Projektovou dokumentaci, min. ve stupni pro stavební povolení, s otiskem razítka zpracovatele.
 • Průkaz energetické náročnosti budov, u nichž dojde k rekonstrukci nebo demolici v rámci předloženého projektu, zpracovaný dle platné legislativy pro stav před a po realizaci projektu. Stav „Před“ musí zohledňovat skutečný aktuální stav před zahájením prací v rámci projektu (průkaz nesmí být starší 6 měsíců).
 • Podklady k výběrovým řízením, pokud již bylo výběrové řízení realizováno.

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem