Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nemovitosti - Výzva V - Uhelné regiony


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 16. 09. 2019 - 15. 06. 2020

Zaměření programu

 • Projekt rekonstrukce objektu – modernizace prostorově a technicky nevyhovujících objektů a areálů.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Nemovitosti

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výstavba nebo rekonstrukce budov

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

Způsobilé výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, tzn. v den podání žádosti.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH),
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou,
 • výdaje spojené s administrací projektu,
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky,
 • leasing.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 1 000 000 30 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 1 000 000 30 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 1 000 000 30 000 000

Žadatel musí v okamžiku podání Žádosti o podporu předložit následující dokumenty:

 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců).
 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří.
 • Vyplněný formulář finanční analýzy.
 • Prohlášení k Žádosti o podporu bez de minimis.
 • Situační nákres na podkladě katastrální mapy (s jasným vyznačením stávajícího a plánovaného stavu).
 • Stavební povolení, případně územní rozhodnutí/územní souhlas v právní moci, existuje-li již v této fázi projektu. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení je 22. 5. 2019. V případě novostavby/rekonstrukce v rozsahu, který vyžaduje územní a stavební řízení, musí žadatel do tohoto data doložit stavební povolení v právní moci, případně Ohlášení, či potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba povolení ani ohlášku nevyžaduje. V případě, že výše uvedené nebude poskytovateli dotace předloženo, nedojde z jeho strany k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt bude ukončen bez financování.
 • Fotodokumentace současného stavu nemovitosti (min. 5 fotografií exteriéru ze všech stran a min. 5 fotek interiérů každého z dotčených objektů).
 • Doklad o podání žádosti o zapsání dotčené nemovitosti do NDB. Žadatel je povinen registrovat všechny nemovitosti (objekty), které jsou dotčeny projektem. Součástí registrace bude relevantní výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapy, podrobný popis řešených objektů, jejich zakreslení do katastrální mapy (jasné, barevné a přehledné vyznačení) a fotografie (5x interiér, 5x exteriér za každý řešený objekt), více viz https://brownfieldydotace.czechinvest.org/.
 • Harmonogram projektu s vyznačením klíčových termínů (uzavření Smlouvy o dílo, stavební povolení, předání staveniště, dokončení, kolaudace).
 • Písemný souhlas současného vlastníka nemovitostí dotčených projektem s jejich prodejem příjemci dotace.
 • Cenu obvyklou každé dotčené nemovitosti (objektu) doloženou znaleckým posudkem (ne starším 6 měsíců před zahájením projektu) zpracovaným soudním znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Posudek bude vždy označen jako posudek na „cenu obvyklou“, přičemž v případě existence více posuzovaných objektů musí být z posudku zřejmá cena obvyklá za každý objekt jednotlivě. Cenou obvyklou se z věcného hlediska rozumí cena objektu (nemovitosti) včetně pozemku tímto objektem zastavěného.
 • Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy.
 • Položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem nebo technikem na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS (ve formátu .xls).
 • Podlahovou plochu a obestavěný prostor před a po realizaci potvrzené autorizovanou osobou.
 • Prokázání stáří podnikatelského objektu (žadatel doloží komunikaci se stavebním úřadem, ze které bude patrná žádost o vydání stanoviska k poslední kolaudaci na objektu, resp. k posledním stavebním úpravám vyžadujícím povolení stavebního úřadu, a vydané stanovisko stavebního úřadu, i v případě negativní odpovědi. Pokud na základě stanoviska stavebního úřadu nebude možné určit stáří objektu, může žadatel doložit poslední kolaudační rozhodnutí k nemovitosti. Jestliže žadatel nedisponuje žádným kolaudačním rozhodnutím, může doložit stáří posudkem soudního znalce v oboru oceňování staveb opatřené kulatým razítkem znalce.)
 • Projektovou dokumentaci, min. ve stupni pro stavební povolení, s otiskem razítka zpracovatele.
 • Průkaz energetické náročnosti budov, u nichž dojde k rekonstrukci nebo demolici v rámci předloženého projektu, zpracovaný dle platné legislativy pro stav před a po realizaci projektu. Stav „Před“ musí zohledňovat skutečný aktuální stav před zahájením prací v rámci projektu (průkaz nesmí být starší 6 měsíců).
 • Podklady k výběrovým řízením, pokud již bylo výběrové řízení realizováno.

Územní omezení

 • Uhelné regiony - Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem