Splníme Vám víc než jen 3 přání

Marketing - Výzva IV


Zpět na katalog dotací
Vyhlášení výzvy 03. 12. 2018
Příjem plných žádostí 01. 03. 2019 - 30. 05. 2019

Zaměření programu

 • Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Marketing

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Propagace, marketing

Způsobilé výdaje

Musí být vynaloženy nejdřív k datu podání žádosti o poskytnutí podpory. Způsobilé výdaje jsou uznatelné pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. Podporováno bude max. 10 účastí v rámci projektu:

 • Pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), včetně grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.
ZV je dále parkovné, vstupenky (online vouchery) vystavovatelské průkazy, povinné pojištění - tyto položky musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy.
 • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. Balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem.
 • Marketingové propagační materiály v cizích jazycích - pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho produkty, obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory (název, logo, adresa) a povinné prvky publicity – propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace), inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh; to vše včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků, tisku. Bude podpořeno pouze jako součást realizace projektu účasti na veletrzích a výstavách, ne samostatně. Videoprezentace musí být nahrány na datových nosičích, na účetním dokladu musí být jednoznačně rozlišeny náklady na vytvoření videoprezentace, a cena za datový nosič (CD, DVD, flashdisk). Výdaje na marketingové propagační materiály jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátce DPH,
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • leasing,
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou,
 • výdaje spojené s administrací projektu,
 • výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky,
 • způsobilé výdaje nad 500 tis. Kč bez DPH, které nebyly vynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů,
 • výstupy projektů (účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, propagační materiály) nesplňující Pravidla způsobilosti výdajů a Pravidla pro publicitu,
 • organizace vlastních výstav, veletrhů a prezentací,
 • služby a produkty agentury CzechTrade,
 • návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, poštovné, ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje, výdaje na dárkové předměty (hrnečky, propisky, atp.) apod.,
 • náklady na konference, semináře či sympozia nebo podobné akce, jejichž cílem není veletržní či výstavní funkce,
 • výdaje na povinnou publicitu projektu.

Upozornění a omezení

 • Podpora účasti na veletrzích a výstavách max. 50 % způsobilých výdajů a zároveň max. 500 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh,
 • podpora dopravy výstavních exponátů, stánku vč. balného a manipulace max. 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis a zároveň max. 150 tis. Kč na jeden veletrh/výstavu v zahraničí,
 • podpora tvorby marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích max. 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis a zároveň max. 50 tis. Kč pro jeden veletrh/výstavu. Podpora inzerce v zahraničním tisku ve formě pozvánek na výstavy/veletrhy na jeden projekt bude poskytována max. do výše 250 tis. Kč. Podpora na vytvoření videoprezentace pro účely veletrhů a výstav na jeden projekt bude poskytována do maximální výše 150 tis. Kč.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 200 000 4 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 200 000 4 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 200 000 4 000 000

Povinné přílohy plné žádosti:

 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená období včetně Přílohy k účetní závěrce
 • Podnikatelský záměr
 • Formulář finanční analýzy
 • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de miminis
 • Doklady prokazující cenu obvyklou (indikativní nabídky, online ceníky, starší faktury, atd.)
 • Další dokumenty prokazující skutečnosti v podnikatelském záměru

Územní omezení

 • Území České republiky, mimo území hl. města Prahy (rozhodující není místo sídla žadatele, ale kde se poskytnutá podpora projeví).

Podporované aktivity

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE: B 8, C 10, 11, 13-18, 20-33, E 38, F 41-43, J 58, 59, 61-63, S 95.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem