Splníme Vám víc než jen 3 přání

Inovační Vouchery VI


Zpět na katalog dotací
Vyhlášení výzvy 01. 07. 2020
Příjem plných žádostí 15. 07. 2020 - 31. 12. 2022

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Služby infrastruktury

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výzkum, vývoj

Způsobilé výdaje

 • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování,
 • certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení,
 • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu),
 • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Nezpůsobilé výdaje

 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží;
 • marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.

Upozornění a omezení

 • Režim podpory - de minimis;
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ; žadatel může předložit v rámci této Výzvy maximálně 3 projekty, nicméně každý projekt musí tvořit samostatný ucelený celek; projekty na sebe nemohou navazovat;
 • žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo o shodné nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení; realizuje-li jeden poskytovatel služby/dodavatel více zakázek, je na ně zpravidla pohlíženo jako na jednu zakázku.
Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč:
 • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha,
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha.
Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč:
 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 50 85 50 000 400 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 50 85 50 000 400 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 50 85 50 000 400 000
výzkumná instituce 50 85 50 000 400 000

 • Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty:
  • nabídku poskytnutí služby dle závazného vzoru.
  • podnikatelský záměr dle závazného vzoru.
  • prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis.
  • další dokumenty (např. osvědčení o akreditaci spolu s přílohou – pokud je relevantní).

Územní omezení

 • Podporováno je celé území ČR mimo území hl. města Prahy;
 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce).

Podporované aktivity

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP;
 • podporovány jsou veškeré CZ-NACE kromě A 01, A 02, A 03.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem