Splníme Vám víc než jen 3 přání

Inovace - inovační projekt - Výzva VIII


Zpět na katalog dotací
Vyhlášení výzvy 01. 09. 2020
Příjem plných žádostí 15. 10. 2020 - 29. 01. 2021

Zaměření programu

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Inovace

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Inovace

Způsobilé výdaje

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software a data;
 • práva k užívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace;

 • musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu - tj. den, podání žádosti;
 • výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie;
 • v případě pořízení patentů, licencí a know-how je možné do způsobilých výdajů zahrnout výdaje nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší 6 měsíců;
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

Upozornění a omezení

 • organizační a marketingová inovace musí být realizována vždy buď s inovací produktu nebo procesu a souviset s touto inovací; samostatně podporované tyto aktivity nebudou
 • budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy
 • podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace 6. řádu

 • budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy
 • je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 1 000 000 40 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 1 000 000 40 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 1 000 000 40 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 1 000 000 40 000 000

 • Přílohy žádosti:
  • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně Přílohy k účetní závěrce.
  • Formulář finančního a nefinančního zdraví.
  • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy.
  • Dokumentace prokazující ukončený výzkum.
  • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní).
  • V případě pořízení staveb / stavebních prací - podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu.
  • V případě pořízení technologie - cenové nabídky, detailní popis technologie
 • K podpisu Podmínek o poskytnutí dotace:
  • Vlastnické či obdobné právo k nemovitostem, kde bude projekt realizován.
 • V okamžiku předložení Žádosti o platbu:
 • V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, které vyžaduje územní a stavební řízení a jedná se o způsobilý výdaj, musí Příjemce dotace doložit nejpozději k první Žádosti o platbu stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby.

Územní omezení

 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy;
 • bonifikovány budou projekty, které budou realizovány v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti

Podporované aktivity

 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly: CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1, mimo CZ-NACE 19.10 a 20.60

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem