Splníme Vám víc než jen 3 přání

Implementace vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 12. 08. 2020 - 30. 10. 2020

Zaměření programu

Zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí
 • náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření),
 • pořízení a implementace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla,
 • nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků),
 • zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese (včetně květnatých luk),
 • pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů),
 • podpora ostatních krajinných prvků zelené a modré infrastruktury, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu,
 • zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny klimatu.

Operační program

 • FONDY EHP A NORSKA

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Opatření v přírodě a krajině

Upozornění a omezení

 • Oprávněnými žadateli jsou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).
 • Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
 • společenství vlastníků jednotek
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 0 90 5 200 000 26 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 0 90 5 200 000 26 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 0 90 5 200 000 26 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 0 90 5 200 000 26 000 000
státní podnik 0 90 5 200 000 26 000 000
NNO, církve 0 90 5 200 000 26 000 000
státní správa, samospráva 0 90 5 200 000 26 000 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 0 90 5 200 000 26 000 000
vyšší, nebo vysoká škola 0 90 5 200 000 26 000 000
výzkumná instituce 0 90 5 200 000 26 000 000
společenství vlastníků jednotek 0 90 5 200 000 26 000 000

Přílohy žádosti:

 1. doklad o vedení bankovního účtu
 2. komunikační plán projektu

Územní omezení

Celá ČR vč. Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem