Splníme Vám víc než jen 3 přání

ICT a sdílené služby - Zřizování a provoz center sdílených služeb - Výzva IV


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 28. 08. 2018 - 28. 05. 2019

Zaměření programu

 • Podporované aktivity:
  • Zřizování a provoz center sdílených služeb
 • Nepodporované aktivity:
  • centra pro implementaci IS/ICT – funkčně samostatné jednotky (ve smyslu samostatné právní entity), která tyto služby poskytují dceřiným/sesterským společnostem ve skupině nebo externím zákazníkům na bázi outsourcingu,
  • centra zákaznické podpory – funkčně samostatné jednotky, která jsou zodpovědná za řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií,
  • telekomunikační služby – poskytování základních licencovaných a regulovaných telekomunikačních služeb,
  • služby center oprav high-tech výrobků a technologií – funkčně samostatné jednotky, které provádí opravy vybraných výrobků pro společnosti ve skupině nebo pro externí zákazníky,
  • služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školicích středisek,
  • služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka,
  • služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.)

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > ICT a sdílené služby

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • ICT

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady (ve výši minimálně 50 % všech způsobilých výdajů).
 • Nájemné.
 • Služby expertů - poradenské služby poskytnuté externími poradci. Uvedené služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
  • Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (zejména vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných koncových zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA apod.), lokálních sítí a dalších ICT prvků (např. čtečky čárových kódů, čipových karet, komunikační zařízení používaná k IP telefonii nebo komunikaci přes internet atp.). Jedná se o kupní cenu uvedeného majetku včetně příslušenství, dopravy, montáže, zapojení do sítí a drobných stavebních úprav, přičemž náklady na stavební práce jsou přijatelné v minimální a nezbytné výši, a to jen v případech, kdy provedení stavebních prací technicky souvisí s instalací pořizovaných movitých věcí nebo souboru movitých věcí.
  • Dále sem patří kupní ceny nákladů na služby poradců, expertů vč. nákladů za studie (externě nakupované služby poradců a expertů nemohou mít povahu trvalých nebo opakujících se činností a nemohou se vztahovat k obvyklým provozním nákladům podniku) a jiných nákladů, a to pouze za podmínky, že tyto náklady bezprostředně souvisí s instalací a uvedením daného majetku do provozu a vstupují do jeho pořizovací ceny.
  • Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů anebo kancelářských zařízení nespadajících do kategorie hardware (např. kopírovací stroj, skartovací stroj, telefony a dále vybavení kanceláří – nábytek atp.).
  • Pořizovací cena programů a licencí nezbytných pro využití hardware, tzn. základního software (operační systém, databázový systém, komunikační systém), aplikačního software a software pro modelování a tvorbu informačních systémů. Jedná se o kupní cenu uvedeného majetku včetně nezbytných nákladů na implementaci (např. programování), nákladů na služby poradců, expertů, nákladů za studie a jiných nákladů, a to pouze za podmínky, že tyto náklady bezprostředně souvisí s instalací a uvedením daného majetku do provozu a vstupují do jeho pořizovací ceny.
 • Ostatní výdaje neinvestiční:
  • Ostatní náklady projektu nezahrnuté do dlouhodobého majetku. Jedná se o odbornou literaturu, přístup ke cloudovým službám a přístup do databází nutných pro realizaci projektu.

 • V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací.
 • Povinná počáteční investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do data ukončení projektu.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH),
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • leasing, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak,
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou,
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak,
 • výdaje spojené s administrací projektu, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak,
 • výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora a podpora de minimis.

Upozornění a omezení

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost;
 • Příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet 5/10/20 nových pracovních míst podle velikosti podniku a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do data ukončení projektu a doložena v poslední žádosti o platbu.
 • Příjemce je povinen zachovat podpořená pracovní místa po dobu nejméně 5 let (3 let v případě MSP) od poslední přijaté platby na účet příjemce. Pracovní místa musí být zachována v souvislosti s vykonáváním podpořené aktivity a v podpořeném regionu (na úrovni NUTS II).

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 3 000 000 100 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 3 000 000 100 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 3 000 000 100 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 3 000 000 100 000 000

 • Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty:
  • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří.
  • Studii proveditelnosti dle povinné osnovy.
  • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy, pokud je relevantní).
  • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován: (např. výpis z katastru, nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva apod.). Nájemní smlouva musí být sjednána minimálně na dobu realizace projektu a dále alespoň 5 let (3 let v případě MSP) od data konce projektu.
  • Vyplněný formulář finanční analýzy.
  • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis.
  • V případě, že žadatelem je velký podnik (VP), musí žadatel doložit smlouvu o spolupráci s MSP.
  • V případě, že žadatel dokládá finanční zdraví prostřednictvím subjektu odlišného od žadatele, doloží požadované dokumenty dle společné přílohy výzvy - Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele.

Územní omezení

 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Místo realizace musí být identifikováno adresou a popisným číslem.
 • Vymezení zvýhodněných regionů: Okresy vykazující podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy). Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce potřebné.

Podporované aktivity

Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:

 • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, uvedených v Příloze č. 2 - Příloha I. Smlouvy o fungování EU Výzvy,
 • zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03),
 • uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1),
 • odvětví oceli,
 • průmysl výroby syntetických vláken,
 • stavba lodí (CZ-NACE C 30.11),
 • doprava a související infrastruktura (CZ NACE H 49, H 50, H 51),
 • výroba a distribuce energie a energetická infrastruktura (CZ NACE D 35).

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem