Splníme Vám víc než jen 3 přání

ICT a sdílené služby - Digitální podnik - Výzva VI


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 14. 12. 2020 - 15. 03. 2021

Zaměření programu

 • Podporované aktivity:
  • Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > ICT a sdílené služby

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • ICT

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 1 000 000 50 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 1 000 000 50 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 1 000 000 50 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 1 000 000 50 000 000

 • Přílohy žádosti:
  • Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední alespoň dvě uzavřená účetní období za žadatele nebo za mateřskou(é) společnost(i) v případě, že žadatel nemá 2 uzavřená účetní období,
  • studie proveditelnosti dle doporučené osnovy,
  • dokumenty prokazující vlastnická či jiná práva k nemovitostem, kde bude projekt realizován (např. výpis z katastru, nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva apod.). Nájemní smlouva musí být sjednána minimálně na dobu realizace projektu a dále alespoň 5 let (3 roky v případě MSP) od předpokládaného data konce projektu,
  • údaje o spojených podnicích.

Územní omezení

 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Bonifikována bude realizace projektu v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy). Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce potřebné.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem